جامعه دندانپزشکی ایران از سال 1342 بنیان اولین کنگره علمی ایران را گذاشت و از آن پس تا کنون همه ساله از سوی این تشکل با اقتدار دندان پزشکی یک کنگره جامع برگزار شده است. تا فروردین 1372 که کنگره 33 برگزار شد، جامعه دندان پزشکی به فعالیت عادی خود مشغول بود اما از سال بعد از آن اختیار برگزاری همایش ها عملاً از آن سلب و به تشکل نوپای "انجمن دندان پزشکی ایران" منتقل گردید و از سال 1367 نیز جامعه به طور کلی منحل و کنگره ها با نام اولین کنگره انجمن دندان پزشکی آغاز گردید. این رویه تا شماره 13 پیش رفت و پس از کنگره سال 1385 (کنگره 46) به شماره گذاری قبلی بازگشت و کنگره 1 انجمن دندان پزشکی به عنوان کنگره 34 تلقی شد. البته در خلال این سال ها اختلالاتی در شماره گذاری کنگره ها بروز کرد که در ایردن سعی شده بهترین ترتیب ممکن اعمال گردد. لازم به ذکر  است که اطلاعات این بخش، عمدتاً حاصل زحمات آقای دکتر محمد علی افتخاری است.
تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای

  کنگره های سالانه جامعه دندان پزشکی ایران   1372 - 1341jamedandanpezeshkiiran.jpg jamedandanpezeshkiiran.jpg jamedandanpezeshkiiran.jpg


کنگره 33 کنگره 32 کنگره 31

jamedandanpezeshkiiran.jpgjamedandanpezeshkiiran.jpgjamedandanpezeshkiiran.jpgjamedandanpezeshkiiran.jpgjamedandanpezeshkiiran.jpg
کنگره 30کنگره 29کنگره 28کنگره 27کنگره 26

jamedandanpezeshkiiran.jpgjamedandanpezeshkiiran.jpgکنگره 23 جامعه دندان پزشکی ایرانjameeh-22.jpgjamedandanpezeshkiiran.jpg
کنگره 25کنگره 24کنگره 23کنگره 22کنگره 21

jamedandanpezeshkiiran.jpg jamedandanpezeshkiiran.jpg jamedandanpezeshkiiran.jpg jamedandanpezeshkiiran.jpg jamedandanpezeshkiiran.jpg
کنگره 20 کنگره 19 کنگره 18 کنگره 17 کنگره 16

کنگره 15 جامعه دندان پزشکی ایران jamedandanpezeshkiiran.jpg jamedandanpezeshkiiran.jpg jamedandanpezeshkiiran.jpg کنگره 11 جامعه دندان پزشکی ایران
کنگره 15 کنگره 14 کنگره 13 کنگره 12 کنگره 11

کنگره 10 جامعه دندان پزشکی ایران jamedandanpezeshkiiran.jpg کنگره 8 جامعه دندان پزشکی ایران کنگره 7 جامعه دندان پزشکی ایران jamedandanpezeshkiiran.jpg
کنگره 10 کنگره 9 کنگره 8 کنگره 7 کنگره 6

jamedandanpezeshkiiran.jpg Jameeh4.jpg کنگره 3 جامعه دندان پزشکی ایران کنگره 2 جامعه دندان پزشکی ایران
اولین کنگره جامعه دندان پزشکی ایران
کنگره 5 کنگره 4 کنگره 3 کنگره 2 کنگره 1