هفتمین کنگره انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران -4 تا 8 خرداد 1390 - آنتالیا


photo, آلبوم عکس همایش دندانپزشکی ایران review، نظرات درمورد همایش دندانپزشکی ایران news، اخبار و گزارشات همایش دندانپزشکی ایران
آلبوم عکس کنگره
نظرات درمورد کنگره اخبار کنگره

کنگره هفتم انجمن جراحان فک و صورت ایران
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه جراحان فک و صورت ﺗﺮﮐﯿﻪ
 دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه جراحان فک و صورت ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺎﻟﮑﺎن
دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺮاﺣﺎن دﻫﺎن و ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﭘﺎن ﻋﺮب
8-4 خرداد 1390، شهر بلک آنتالیا- ترکیه

7th International Congress of Iranian Oral & Maxilofacial Surgery
2nd BAMFS Congress (Balkan Association of Maxillofacial Surgery)
5th ACDBID International Conference (Oral & Maxillofacial Surgery, Turkey)
25-29 May 2011
Gloria Hotels & Convention Center
Belek, Antalya/Turkey

lectures