دوازدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
12th Congress of Iranian Association of Pediatric Dentistry
2013

کنگره 12 انجمن دندان پزشکی کودکان ایران
30 مرداد تا 1 شهریور 1392، دانشکده دندان پزشکی تهران

موضوعات کنگره :
1-     درمان پالپ دندان­ هاي قدامي
2-     ترميم دندان­ هاي قدامي با پوسيدگي­ هاي وسيع
3-     گزارش مورد (Case Report) در كليه زمينه­ هاي مرتبط با دندان پزشكي كودكان

رئیس هیئت مدیره انجمن: دکتر حسين افشار
رئیس کنگره: دکتر غلامحسين رمضاني