سیزدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
13th Congress of Iranian Association of Pediatric Dentistry
2014

کنگره 13 انجمن دندان پزشکی کودکان ایران
15 تا 17 مرداد 1393 هتل پردیسان مشهد

موضوع کنگره: کنترل رفتار کودک کلید درمان موفق و ماندگار

رئیس هیئت مدیره انجمن: دکتر حسين افشار
دبیر کنگره: دکتر حسین نعمت اللهی