دومین کارگاه مهندسی بافت در دندان پزشکی

30 و 31 شهریور 1391- دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی
دکتر آرش خجسته
ثبت نام در دومین کارگاه مهندسی بافت


دومین کارگاه مهندسی بافت در دندانپزشکی - دکتر آرش خجسته

برنامه دومین کارگاه مهندسی بافت در دندانپزشکی