کنگره های انجمن متخصصین بیماری های دهان ایران   

کنگره انجمن متخصصین تشخیص بیماری های دهان ایران tashkhis_4.jpgکنگره انجمن متخصصین تشخیص بیماری های دهان ایران کنگره انجمن متخصصین تشخیص بیماری های دهان ایران کنگره انجمن متخصصین تشخیص بیماری های دهان ایران
کنگره 5
کنگره 4 کنگره 3
کنگره 2  کنگره 1