Navab, Hosein | دکتر حسین نواب

Navab, Hosein | دکتر حسین نواب

فعالیت های مدیریتی دکتر حسین نواب:
1- مدیریت دولتی: تأسیس و ریاست دانشکده دندان پزشکی دانشگاه ملی ایران از 1338 تا ....
2- مدیریت سازمانی: تأسیس و مشارکت در اداره کانون دندان پزشکان ایران و همچنین تأسیس و ریاست دوره های اول، دوم و چهارم جامعه دندان پزشکی ایران
3-  مدیریت خصوصی: تأسیس و مدیریت اولین مطب دندان پزشکی با اسلوب غربی و اصول نوین جهانی از 1326 تا ...

Tags: غیردندان پزشکی, مدیریت
تعداد نمایش ها: 7918
مطالب مرتبط: 
Navab, Hosein | دکتر حسین نواب
صفحه مرتبط: 
www.irden.com/site/navab/
www.irden.com/site/tashakol/jameeh/

بازگشت به فهرست