Sahafian, Abasali | دکتر  عباسعلی صحافیان

Sahafian, Abasali | دکتر عباسعلی صحافیان

دیپلم متوسط شهرستان شاهرود 1342
دکترای دندان پزشکی دانشگاه مشهد 1350
تخصص ارتودنسی دانشگاه منچستر 1353
درجه M.Sدانشگاه منچستر 1355
لیسانس حقوق قضایی دانشگاه آزاد اسلامی 1380
استادیار گروه ارتودنسی- اطفال 1354 دانشکده دندان پزشکی مشهد
دانشیار گروه ارتودنسی- اطفال 1364دانشکده دندان پزشکی مشهد
استاد گروه ارتودنسی 1380دانشکده دندان پزشکی مشهد
مدیر گروه ارتودنسی- اطفال دانشکده دندان پزشکی 3 دوره 2 ساله
سرپرست تخصصی دانشکده دندان پزشکی 5 سال
دبیر جامعه دندان پزشکی استان خراسان 10 سال
رئیس هیٱت مدیره تعاونی دندان پزشکان 4 سال
ممتحن بورد تخصصی وزارت بهداشت و درمان 5 دوره 2 ساله

Tags: حقوق, مدیریت, سیاست, غیردندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 8872
کاربر: 
عباسعلی صحافیان | Sahafian

بازگشت به فهرست