Sondouzi, Amiresmeil | دکتر امیراسماعیل سندوزی

Sondouzi, Amiresmeil | دکتر امیراسماعیل سندوزی

1315- دبستان ادیب تهران
1322- دبیرستان ادیب و فیروز بهرام تهران
1328- دانشگاه تهران، دکترای دندان پزشکی
1333- وزارت بهداری، تٱسیس درمانگاه خیریه رازی
1337- انتقال به دانشگاه مشهد، دانشکده پزشکی
1340- سردبیر و موسس دانشکده روان پزشکی
1342- انگلستان
1345- عضو شورای عالی دانشگاه تهران
عضویت در هیٱت مدیره جامعه دندان پزشکان مشهد
سرپرست فعالیت های فوق برنامه دانشجویان
مسؤول امور هنری سازمان دانشجویان در مشهد
1348- آغاز فعالیت های آموزشی و کار رسمی در دانشکده دندان پزشکی
1349- بازگشت به انگلستان، مطالعه و تحقیق
1350- رئیس دانشکده دندان پزشکی مشهد
1351- برنامه ریزی آموزشی- دانشگاه تهران
1353- پژوهشگر در بخش برنامه ریزی موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی وابسته به وزارت علوم و آموزش عالی
1355- سفر مطالعاتی فوق لیسانس در بنیان اجتماعی فلسفی آموزش و پرورش
1357- بازگشت به ایران

تالیفات:
مقدمه ای بر دندان پزشکی عملی- کتاب دانشگاه مشهد
یادداشت هایی پیرامون اندونتیکس- کتاب دانشگاه مشهد
تاریخچه نیم قرن مناسبات فرهنگی ایران و آمریکاUSC
خود ارزیابی دانشجویان پروژه کنگره تیم ورکUSC
تفسیر برنامه آموزش پزشکی
انتقال آرام قدرت در ایران- در دست اتمام و ویرایش

نظر ژانت لازاریان نسبت به دکتر سندوزی
هنرمند مجسمه ساز، شاعر، نویسنده،برنامه ریز تحصیلی و دندان پزشک
انسانی دارای حرفه ها و علایق متفاوت، خود را هنرمند به حساب نمی آورد و اگر اصرار کنید به هنرمند آخر هفته اکتفا می کند. نقاشی های ایشان مجموعه ای است از کوبیسم و رئالیسم، قدرت، توانایی، اراده و پایداری وجه اشتراک کلیه مجسمه ها می باشد. دکتر سندوزی حاصل عمر هنری خود را به شهر تهران اهدا نموده اند.

هنرمندي فراتر از خود
دکتر امير اسماعيل سندوزي همواره از خود فراتر مي رود تا در چارچوبي خاص نگنجد. او دندان پزشکي تواناست، اما شم مديريت دانشکده را به همان خوبي داراست. پژوهنده اي در مؤسسه تحقيقات. ورزش دوستي است که تنيس و شنا را تاحد حرفه اي شدن مي آزمايد. در اين ميان از کيمياي هستي هيچگاه غافل نيست. در کنار هنر به امن و آرامش پناه مي برد. عاشق زندگي و شناساي آن است. از خلوت خاص خود به محفل مي شتابد و باز از جمع فاصله مي گيرد تا در انزوايي شادمانه به خلق کارهايش بپردازد. مردي چند ساحتي که انگار از فرهنگي ديگر است.
در اين مختصر با نقاشي و مجسمه هايش کار دارم.او در آغاز به نقاشي رو کرد. نقاشي براي او واکنشي در برابر وسوسه رنگ پردازي ها بود.آزمودن ترکيب هاي رنگي به گونه اي که از يک ملودي رنگي چگونه مي توان به همنوايي رنگ ها، از آن پس به کمپوزيسيوني شهودي رسيد که از هم درهم آميختگي حس بي نظم دروني با نظم ساختاری پویای رنگ ها پدید می آید او نه چون نقاشی مدعی بل همچون کسی که در ایام فراغت عاشقانه به بازی رنگ ها می پردازد آزادانه به سیر و سفر در عالم رنگ و نقش و نور و خط و فضاهای دلخواه پرداخته و توفیقی که در این عرصه دارد در همین نکته است که او خود را مقید به پسندکسان و ضرورت بازار و تقید به شیوه های رایج نکرده است و تنها به حس هیجانی درون پاسخ داده است. بی نیاز از تعریف دیگران و تٱیید صاحب نظران.
مجسمه هایش علاوه بر شوق همیشگی اش به بازی، شاید از انگیزه ای دیگر، نشٱت گرفته است. مشغله هر روزی اش، "دندان" در حفره دهان و آن همه در فضای سرآدمی که دایم خالی می شود و پر می شود محو می شود و جایگزین می گردد. احتمالاً او را به ساختن حجم هایی رهنمون شده است که بیرون از انسان قائم به خود جسمیت یابد و بازی پدید آمدن حجم هایی با فضای پر و خالی او را به گونه ای دیگر از فرا افکنی شغلی به هنر ساخته هایی متعالی برساند. شباهت های اولیه این کارها با تندیس های "هنری مور" شاید از همین جا ناشی می شد که هر دو با یک انگیزه اما هر یک با تجربه ای دگرگون به فضاهای خالی شده اندیشیده بودند.
سندوزی آزادانه کار می کند با تنوع بسیار و شیوه هایی بداهه پردازانه و دلخواه. چرا که او خود را در قالب شناخته شده و رایج "یک هنرمند" محدود نمی کند بلکه خود را به صورت انسانی تصور می کند که آزادانه و عاشقانه به تجربه های حسی خود مجال تجلی می دهد و این زیباست.
تخته سنگی در راه شمال که همواره او را به آفرینش مجسمه ای می خوانده هنوز انتظار دست های آفرینشکار او را می برد.
دکتر جواد مجابی
منبع: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

برخی آثار دکتر امیراسماعیل سندوزی با توضیحات ایشان

Sondozi-dds-Statue.jpg
Sonduzi-dds-Statue.jpg
Sonduzi-dd-Statue.jpg

Sonduzy-dds-statue.jpg
Sonduzi-dds.jpg
SondoziAmiresmaeil-dds.jpg
دستخط دکتر امیراسماعیل سندوزی که پشت تصویر بالا نوشته شده است
Tags: مدیریت, آموزش, تندیس, نقاشی, غیردندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 10325
کاربر: 
امیر اسماعیل سندوزی | Sondouzi
دکتر ترانه سندوزی | Sondoozi
صفحه مرتبط: 
http://www.irden.ir/site/sondouzi/
http://www.irden.ir/site/sondouzi/moozeh.php
http://www.irden.ir/album/dr/1783/

بازگشت به فهرست