در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Farasat, Homaiun دکتر فراست، همایون


تز دکترا: بررسی شیوع سردرد در بیماران با TMD

دبیر اجرایی همایش اکلوژن (2)- دی 1387
عضو هیأت مدیره انجمن دندان پزشکی ایران
مدیر اجرایی کنگره 4 انجمن دندان پزشکان عمومی ایران
مسؤول کمیته امور شهرستان ها  در کنگره 50 انجمن دندان پزشکی ایران

مقاله: ارگونومی در دندان پزشکی


پروفایل در کلاب لبخند: 

بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif