جایزه جهانی برای دو دندان‌پزشک ایرانی ۲۴ اسفند ۱۳۸۹

جایزه جهانی برای دو دندان‌پزشک ایرانی

‫دﺳﺘﺎورد اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﯾﺎ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﮔﺎﻫﯽ درﺧﺸﺶ وﯾﮋه اي ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻨﻤﺎن و اﻓﺘﺨﺎرات ﻣﻠﯽ ﻣﺎ‬ ‫را ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﯾﺎدآوري ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.‬
‫مقاله دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺘﺮا ﺻﺪر ﻋﺎﻣﻠﯽ و دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺘﺎب ﺻﺪر ﻋﺎﻣﻠﯽ، دو تن از دندان پزشکان ایرانی ساکن کانادا، در ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﯽ ایمپلنتو لوژی ICOI‬ در ﻣﯿﺎن 45 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﮑﺎران آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،‬ دوم را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ.
این ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان زﯾﺮ اراﺋﻪ شد: ‫‪Predictability of implant placement using Cone Beam Technology‬‬

Mitra&Mahtab_Sadrameli.jpg

Tags: کنگره ایمپلنت, کنگره جهانی, دکترصدر عاملی
AV: 

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر