در ایران بیمار باید منت پزشک و سازمان های بیمه گر را بکشد ۱۰ بهمن ۱۳۹۱

در ایران بیمار باید منت پزشک و سازمان های بیمه گر را بکشد

عبدالرضا عزيزي دراولين همايش سلامت، بيمه و بانك درمورد وظايف بيمه ها افزود: به گفته سرپرست وزارت بهداشت تمام اختيارات دردست وزيراست درواقع پزشكان با وجود اينكه درخط مقدم خدمات درماني هستند قدرت اجرايي ازخود ندارند. بنابراين خلاقيت آنها به شدت پايين است وبايد تمركز زدايي شود.وي گفت: اطلاعات كافي براي تصميم گيري صحيح دردست نيست چرا كه اگرفراهم بود برنامه پزشك خانواده درمرحله دوم با اين مشكلات مواجه نمي شد.عزيزي گفت: هزينه هاي اجرايي به خاطرموازي كاري سازمانهاي بيمه بسياربالااست و بيمه ها دراين زمينه براساس سليقه خود رفتارمي كنند.رئيس كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد: درحوزه اقتصاد درمان كه حوزه جديدي است به اندازه كافي نيروي انساني تربيت نشده است.وي گفت: الگوي برنامه ريزي درحوزه بيمه هاي درمان وجود ندارد وهيچ كدام ازسازمانهاي بيمه روشي را براي كاهش مراجعه بيماران به پزشك وآزمايشگاه درنظرندارند. بنابراين بيمه ها براصل پيشگيري تمركزندارند. عزيزي با انتقاد ازاينكه نقش شوراي عالي سلامت درمقابل شوراي عالي رفاه شفاف نيست گفت: اين دوشورا نمي دانند كه چگونه با يكديگرتعامل كنند وازسوي ديگرنقش دولت درحوزه بيمه ها مشخص نيست وحدود دخالت دولت تعيين نشده است.وي اظهاركرد: فعاليت سازمانهاي بيمه گربدون رقابت باعث تكرارهزينه هاي درمان مي شود وتكليف دولت درتصدي برخدمات بيمه پايه شفاف ديده نشده است.اين درحالي است كه طبق اصل44 قانون اساسي نه تنها حدود وظايف دولت كم نشده بلكه شفاف هم نيست.عزيزي درمورد چالش هاي نظام پرداخت بيمه اي گفت: درحال حاضررضايتمندي ارائه كنندگان ومصرف كنندگان خدمات بيمه وجود ندارد وكنترل نظام پرداختي بايد مبتني بربازرسي باشد. وي با انتقاد ازاينكه سطوح بسته خدمات بيمه براساس اولويت بسته بندي نشده است افزود: عملكرد بخش خصوصي دراين مورد فاقد نظارت است وتعريف سطوح خدمات براساس نيازنيست.عزيزي با اشاره به اينكه نيمي ازجمعيت كشورازخدمات بيمه فراگيربرخوردارنيستند گفت: درهمه جاي دنيا بيمه ها درخدمت بيماران هستند اما درايران بيماربايد منت پزشك وسازمانهاي بيمه گررا بكشد وپولي را كه قبلاً پرداخت كرده را به سختي دريافت كند وزماني كه نيازبه خدمات ودارودارد به درستي به اوپرداخت نمي شود.

Tags: بیمه, نظام سلامت, مجلس شورای اسلامی
منبع:  روزنامه رسالت
مطالب مرتبط:  خدمات سلامت نه صدقه وار، بخشی و دوره یی، بلکه باید پایدار و همسو با رفاه باشد

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر