مطب ها و مراکز پزشک خانواده با نصب تابلو برای ثبت نام اعلام آمادگی کنند ۱۱ تیر ۱۳۹۲

مطب ها و مراکز پزشک خانواده با نصب تابلو برای ثبت نام اعلام آمادگی کنند

محمدحسن طريقت منفرد در نشستی که معاونان 3 دانشگاه علوم پزشکي تهران، شهيد بهشتي و ايران و نماينده شهرداري تهران حضور داشتند، گفت: پيش از اين مقرر بود برنامه پزشک خانواده از ابتداي سال در تهران آغاز شود اما تا منابع مربوط تامين نشود به صلاح نبود طرحي آغاز شود.
    وي ادامه داد: با توجه به اينکه الگوي جديد برنامه پزشک خانواده در 7 استان ديگر با موفقيت اجرا شد و به دنبال ابلاغ بودجه مشکل اعتباري برنامه نيز برطرف شد، پزشک خانواده در تهران آغاز شد.
  
    مبلغ پرداختي به پزشکان به روز است
    وزير بهداشت درباره چگونگي پرداخت به پزشکان در قالب برنامه پزشک خانواده در تهران، اظهار داشت: ارائه خدمت پزشک خانواده در تهران از مرداد ماه آغاز مي شود و اين پزشکان بايد شهريور ماه پول خود را دريافت کنند؛ يعني زماني که مصادف مي شود با پايان کار دولت دهم و زماني که در وزارت بهداشت نيستم. بر اين اساس مقرر شد در تهران هر پزشک اولين بيماري که از طريق پرونده الکترونيک معرفي کرد، طي 24 ساعت پول آن را دريافت کند و به عبارت ديگر مبلغ پرداختي به پزشکان خانواده در تهران به روز است نه به ماه. طريقت منفرد افزود: در ستاد اجرايي برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، سازمان هاي بيمه گر، وزارت بهداشت، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و همچنين در استان ها فرمانداران و استانداران عضو هستند. اين ستاد، پزشک خانواده را هدايت مي کند، بيمه ها در اين ستاد نقش پرداخت کننده و ثبت کننده اطلاعات را دارند. وي گفت: براي برنامه پزشک خانواده تهران در ستاد اجرايي تصميم گرفته شد تا اعتبارات از طريق ستاد هزينه شود، چرا که در حال حاضر بيمه ها و همچنين وزارت بهداشت رقم قابل ملاحظه اي را بدهکارند. به منظور آنکه در تهران مشکل پرداخت پيدا نکنيم، مقرر شد منابع از طريق ستاد اجرايي هزينه شود و همچنين پرداخت ها به روز انجام شود.
    وزيربهداشت با اشاره به استفاده از ظرفيت و امکانات نهادها و سازمان هاي مختلف براي اجراي برنامه پزشک خانواده تهران، اظهار داشت: در تهران هر نهادي به ميزان قابل ملاحظه اي امکانات دراختيار دارد. به عنوان مثال شهرداري از خانه هاي بهداشت و تيم هاي سلامت و... بهره مي برد که مي توان از همه اين امکانات براي اجراي برنامه پزشک خانواده استفاده کرد. وي گفت: براي برنامه پزشک خانواده 10 درصد فرانشيز درنظر گرفته شده است چرا که تجربه نشان داده هر جا که خدمتي به صورت رايگان ارائه شود، مراجعات غيرضرور بسياري خواهد داشت. طريقت منفرد درباره اعتبارات برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع گفت: معمولااعتبار برنامه پزشک خانواده همان اعتبار بيمه هاست، در مجموع اعتبار اصلي اين برنامه اعتبارات بيمه اي است اما از آنجا که در ابتدا يکسري هزينه هاي اضافه دارد اين اعتبارات بيمه اي نيازمند تقويت است.
    وي ادامه داد: بنابراين آنچه که معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به اين منظور تخصيص داده، تمام اعتبارات مورد نياز برنامه پزشک خانواده نيست. وزير بهداشت از اعتبارات 2000 ميليارد توماني براي برنامه پزشک خانواده کشور در سال جاري خبر داد و گفت: البته اعتبارات مربوط به 3 ماه اول اجراي برنامه پزشک خانواده در 7 استان جديد، سال گذشته تامين شد و اگر اين استان ها بابت اجراي برنامه با کسري مواجه شوند، از محل اعتبارات جديد به آنها کمک خواهد شد. به گفته طريقت منفرد، اکنون 400 ميليارد تومان از اعتبار 2000 ميلياردي مربوط به اجراي برنامه پزشک خانواده تخصيص يافته و مابقي اين اعتبار نيز در طول سال به صورت ماه به ماه تامين خواهد شد.  وي ابراز اميدواري کرد اين اعتبار 2000 ميليارد توماني در کنار منابع بيمه اي بتواند تا پايان سال چاله هاي برنامه پزشک خانواده را پر کند. وزير بهداشت ادامه داد: اجراي برنامه پزشک خانواده 4 الزام اصلي دارد؛ مهم ترين الزام در اين برنامه تدوين يک روش مشخص و کارآمد براي اجراست که البته مهم ترين بعد آن مبتني بر سرانه اي بودن آن است. همچنين در اين برنامه وجود گايدلاين هاي درماني لازم است، چرا که پزشک خانواده به عنوان مدير سلامت بايد براي درمان راهنما داشته باشد و مشخص باشد که اين پزشک در سطوح بعدي چگونه بايد درمان را مديريت کند. وزير بهداشت از تدوين بيش از 90 راهنماي درماني خبر داد و سومين الزام در برنامه پزشک خانواده را وجود منابع مالي مناسب عنوان کرد و گفت: البته در حال حاضر اين منابع تامين شده است. آمادگي و وجود بستر اجرايي در مناطق مجري طرح برنامه پزشک خانواده نيز چهارمين الزام اجراي اين برنامه است.
  
    8 هزار پزشک عمومي در تهران نياز داريم

    وي ادامه داد: در برنامه پزشک خانواده هر پزشک مي تواند حدود 2000 بيمار را تحت پوشش قرار دهد. بر اساس اطلاعات سازمان نظام پزشکي در تهران حدود 22 هزار پزشک عمومي و همچنين در استان تهران حدود 24 هزار پزشک عمومي ثبت شده اند که با در نظر گرفتن ريزش ها، حدود 18 هزار پزشک عمومي در تهران بايد وجود داشته باشد. با احتساب 2000 نفر جمعيت براي يک پزشک عمومي، پيش بيني مي کنيم براي اجراي برنامه پزشک خانواده در تهران به 7 تا 8 هزار پزشک عمومي نياز داشته باشيم.
    وزير بهداشت درباره چگونگي اجراي برنامه پزشک خانواده ادامه داد: معمولادر کشورهايي که تجربه اجراي برنامه پزشک خانواده را دارند، هر 3 سطح خدمت را پزشک خانواده مديريت مي کند، اما از آنجا که اين موضوع هنوز در کشور ما تجربه نشده، سرانه سطح اول خدمات يعني خدمات پزشکي و پاراکلينيکي اعم از آزمايشگاه، راديولوژي و... مشخص شده است و به اين ترتيب پزشک خانواده در ابتدا، سطح اول خدمات را مديريت خواهد کرد.
  
    شروط معاون وزير رفاه براي پزشک خانواده
    در اين نشست اما معاون رفاه اجتماعي وزارت کار و رفاه گفت: به شرط آنکه وزارت بهداشت بدهي هاي قبلي سازمان هاي بيمه گر را مطالبه نکند و همچنين سامانه الکترونيک برنامه پزشک خانواده آماده شود، بيمه ها با پزشک خانواده تهران همکاري خواهند کرد.
  
     مجتبي اعلايي در پاسخ به سوالي مبني بر آمادگي بيمه ها براي اجراي اين برنامه در تهران گفت: بنده از پزشک خانواده تهران اطلاعي نداشتم و بابت سامانه الکترونيک برنامه پزشک خانواده در اين برنامه شرکت کرده ام، ولي براي اجراي برنامه پزشک خانواده 2 مبحث لازم است؛ منابع و سامانه الکترونيک. وزارت بهداشت عنوان کرده سامانه الکترونيک آماده شده است، اگر اين موضوع عملياتي شود، 50 درصد قضيه حل است. وي افزود: درباره منابع مورد لزوم براي برنامه پزشک خانواده نيز عنوان شده که 2000 ميليارد تومان تامين اعتبار شده است که دو نهم آن تخصيص يافته است. اگر اين وعده ها عملي شده و اعتبارات لازم به بيمه ها برسد، مشکلي براي اجراي برنامه وجود نخواهد داشت. در مجموع براي اجراي برنامه بايد روال عادي اداري طي شود.
  
    نحوه ثبت نام مردم و پزشکان در پزشک خانواده

    معاون فني مرکز توسعه شبکه وزارت بهداشت چگونگي ثبت نام مردم و پزشکان را در برنامه پزشک خانواده تهران اعلام و تشريح کرد. سيدرضا مظهري، گفت: سامانه برنامه پزشک خانواده چند سالي است که ايجاد شده و بر اساس نظرات سازمان هاي بيمه گر اصلاحات لازم روي آن صورت گرفته است. تاکنون 9 ميليون و 403 هزار و 703 نفر، پزشک خانواده خود را در اين سامانه انتخاب کرده اند. وي افزود: تاکنون بيش از 54 هزار پزشک عمومي با ارائه مدارک و اسناد براي اجراي برنامه پزشک خانواده در کشور اعلام آمادگي کرده اند که 2744 نفر از آنها مربوط به شهر تهران است. مظهري يادآور شد: مطب ها و مراکز مجري پزشک خانواده با نصب تابلو يا پارچه نوشته بر سر در مطب يا پايگاه مجري پزشک خانواده، براي ثبت نام از جمعيت مورد نظر اعلام آمادگي مي کنند. همچنين اطلاع رساني در زمينه اينکه چه مراکزي مشمول ارائه خدمات پزشک خانواده هستند را از طريق سايت www.1590.ir خواهيم داشت. پزشکان عمومي نيز از امروز مي توانند با مراجعه به همين سايت در برنامه پزشک خانواده ثبت نام کنند.


Tags: پزشک خانواده, وزیر بهداشت
منبع:  ایسنا | وطن امروز 1154
مطالب مرتبط:  کمیسیون بهداشت از خسارت های جبران ناپذیر طرح پزشک خانواده بکاهد
پرداخت بیشتر به پزشک خانواده در شهر، پزشکان روستایی را روانه شهرها کرد
برنامه پزشک خانواده به دلیل همکاری نکردن بیمه ها دچار رکود شده است
دانشگاه شیراز پیشتاز طرح دندان پزشک خانواده شد
اجرای همزمان طرح پزشک خانواده و نغییر دفترچه های بیمه

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر