همایش 9 دانشجویان علوم مدیریت و اقتصاد سلامت | اردیبهشت 1392

نهمین همایش سالیانه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور 4 تا 6 اریبهشت 1392 سالن همایش های رازی تهران برگزار می شود.

ویترین دندان پزشکی
برچسپ: خدمات بهداشتی, مدیریت
تعداد نمایش ها: 7562

بازگشت به فهرست