توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   تصفيه آب خانگی روناک, شرکت فراشمس

آب مصرفی شهرها سالم یا مضر بودن آب آشامیدنی از طریق طعم مشخص نمی شود. تأسيسات تصفيه آب شهري صرفاً براي جلوگيري از بیماری هایی كه به وسيله آب منتقل مي‌شوند احداث شده‌ و در این سیستم ها از کلر براي ضد عفوني كردن آب استفاده مي‌شود. کلر ماده ای است که در تولید مواد سرطان زا و سمي شناخته...

ویرایش شده: 20/04/2015
مسیر: ایردن / تبلیغات / شرکت فراشمس
شرکت فراشمس - موضوع چهار

معرفی دستگاه دو یا هر مطلب دیگر

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / تبلیغات / شرکت رویش تک ایرانیان / شرکت فراشمس

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   تصفيه آب خانگی روناک, شرکت فراشمس

آب مصرفی شهرها سالم یا مضر بودن آب آشامیدنی از طریق طعم مشخص نمی شود. تأسيسات تصفيه آب شهري صرفاً براي جلوگيري از بیماری هایی كه به وسيله آب منتقل مي‌شوند احداث شده‌ و در این سیستم ها از کلر براي ضد عفوني كردن آب استفاده مي‌شود. کلر ماده ای است که در تولید مواد سرطان زا و سمي شناخته...

ویرایش شده: 20/04/2015
مسیر: ایردن / تبلیغات / شرکت فراشمس
شرکت فراشمس - موضوع چهار

معرفی دستگاه دو یا هر مطلب دیگر

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / تبلیغات / شرکت رویش تک ایرانیان / شرکت فراشمس
شرکت فراشمس - ص3

موضوع سه  

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / تبلیغات / شرکت رویش تک ایرانیان / شرکت فراشمس
شرکت فراشمس - ص2

معرفی دستگاه دو یا هر مطلب دیگر

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / تبلیغات / شرکت رویش تک ایرانیان / شرکت فراشمس
شرکت فراشمس - ص1

معرفی دستگاه یک یا هر مطلب دیگر

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / تبلیغات / شرکت رویش تک ایرانیان / شرکت فراشمس

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   تصفيه آب خانگی روناک, شرکت فراشمس

آب مصرفی شهرها سالم یا مضر بودن آب آشامیدنی از طریق طعم مشخص نمی شود. تأسيسات تصفيه آب شهري صرفاً براي جلوگيري از بیماری هایی كه به وسيله آب منتقل مي‌شوند احداث شده‌ و در این سیستم ها از کلر براي ضد عفوني كردن آب استفاده مي‌شود. کلر ماده ای است که در تولید مواد سرطان زا و سمي شناخته...

ویرایش شده: 20/04/2015
مسیر: ایردن / تبلیغات / شرکت فراشمس
شرکت فراشمس - موضوع چهار

معرفی دستگاه دو یا هر مطلب دیگر

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / تبلیغات / شرکت رویش تک ایرانیان / شرکت فراشمس
شرکت فراشمس - ص3

موضوع سه  

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / تبلیغات / شرکت رویش تک ایرانیان / شرکت فراشمس
شرکت فراشمس - ص2

معرفی دستگاه دو یا هر مطلب دیگر

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / تبلیغات / شرکت رویش تک ایرانیان / شرکت فراشمس
شرکت فراشمس - ص1

معرفی دستگاه یک یا هر مطلب دیگر

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / تبلیغات / شرکت رویش تک ایرانیان / شرکت فراشمس

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید