توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   حقوق اعضاء، پیمان شکنی هیأت مدیره و اساس نامه انجمن علمی

Author: ایردن | Irden. /upload/iblock/1b2/keipur-iraj.jpg حقوق اعضاء، پیمان شکنی هیأت مدیره و اساس نامه انجمن علمی (/amoozesh/nd/166508/) با بررسی اساس‌نامه و گردآوری نمونه‌های گوناگون آسیب‌های وارد شده به پیکرة انجمن به این نتیجه می‌رسیم که دو ستون نگه‌دارنده سلامت کار انجمن و پیش‌گیرنده تباهی آن، غیر...

ویرایش شده: 27/07/2015

نشستی به نام مجمع عمومی

... پروانه فعاليت (مرجع نظارت) بخواهد اقدام به دعوت از مجمع عمومي جهت انتخاب مديران بنمايد . ماخذ: پرتال وزارت کشور انجمن دندان پزشکی ایران, اساسنامه انجمن, مجمع عمومی, هیأت مدیره انجمن

ویرایش شده: 05/06/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   بازنگری اساسنامه انجمن دندان پزشکی ایران

... «جامعه دندان پزشکی ایران» تغییر یابد و بقیه مباحث از جمله اساس نامه جدید، به مجمع عمومی فوق العاده بعدی واگذار شود. سمینار بازنگری اساسنامه انجمن دندان پزشکی ایران تغییر نام انجمن صنفی دندانپزشکی ایران به «جامعه دندان پزشکی ایران» ایردن، پایگاه دندان پزشکی ایرانیان ...

ویرایش شده: 05/03/2010
مسیر: ایردن / خبر
حقوق اعضاء، پیمان شکنی هیأت مدیره و اساس نامه انجمن علمی

Author: ایردن | Irden. /upload/iblock/1b2/keipur-iraj.jpg حقوق اعضاء، پیمان شکنی هیأت مدیره و اساس نامه انجمن علمی (/amoozesh/nd/166508/) با بررسی اساس‌نامه و گردآوری نمونه‌های گوناگون آسیب‌های وارد شده به پیکرة انجمن به این نتیجه می‌رسیم که دو ستون نگه‌دارنده سلامت کار انجمن و پیش‌گیرنده تباهی آن، غیر...

ویرایش شده: 27/07/2015

نشستی به نام مجمع عمومی

... پروانه فعاليت (مرجع نظارت) بخواهد اقدام به دعوت از مجمع عمومي جهت انتخاب مديران بنمايد . ماخذ: پرتال وزارت کشور انجمن دندان پزشکی ایران, اساسنامه انجمن, مجمع عمومی, هیأت مدیره انجمن

ویرایش شده: 05/06/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
وابینی یک فرهنگ

... و ..  دیگر هرگز در تاریخ انجمن به دوره ای باز نگردیم که بر سر انجمن آن آوردند که تا کنون نوشتم و باز هم خواهم نوشت. انجمن دندان پزشکی ایران, اساسنامه انجمن, خبرنامه انجمن, هیأت مدیره انجمن

ویرایش شده: 16/05/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
مجمع عمومی در انجمن علمی دندان پزشکان

 اساس نامة انجمن علمی، اساس نامة ناکاملی است و پاسخ گوی همة جنبه های فعالیت علمی دندان پزشکان ایران  نیست. برای تنظیم درست روابط درونی فعالیت انجمن و امکان پی گیری گزارش های هیئت مدیره به مجمع عمومی، لازم است به اساس نامه های دیگر و به آن چه که پیش از ما مرسوم بوده است توجه کرد. ...

ویرایش شده: 02/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   بازنگری اساسنامه انجمن دندان پزشکی ایران

... «جامعه دندان پزشکی ایران» تغییر یابد و بقیه مباحث از جمله اساس نامه جدید، به مجمع عمومی فوق العاده بعدی واگذار شود. سمینار بازنگری اساسنامه انجمن دندان پزشکی ایران تغییر نام انجمن صنفی دندانپزشکی ایران به «جامعه دندان پزشکی ایران» ایردن، پایگاه دندان پزشکی ایرانیان ...

ویرایش شده: 05/03/2010
مسیر: ایردن / خبر
حقوق اعضاء، پیمان شکنی هیأت مدیره و اساس نامه انجمن علمی

Author: ایردن | Irden. /upload/iblock/1b2/keipur-iraj.jpg حقوق اعضاء، پیمان شکنی هیأت مدیره و اساس نامه انجمن علمی (/amoozesh/nd/166508/) با بررسی اساس‌نامه و گردآوری نمونه‌های گوناگون آسیب‌های وارد شده به پیکرة انجمن به این نتیجه می‌رسیم که دو ستون نگه‌دارنده سلامت کار انجمن و پیش‌گیرنده تباهی آن، غیر...

0  
ویرایش شده: 27/07/2015

نشستی به نام مجمع عمومی

... پروانه فعاليت (مرجع نظارت) بخواهد اقدام به دعوت از مجمع عمومي جهت انتخاب مديران بنمايد . ماخذ: پرتال وزارت کشور انجمن دندان پزشکی ایران, اساسنامه انجمن, مجمع عمومی, هیأت مدیره انجمن

ویرایش شده: 05/06/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
وابینی یک فرهنگ

... و ..  دیگر هرگز در تاریخ انجمن به دوره ای باز نگردیم که بر سر انجمن آن آوردند که تا کنون نوشتم و باز هم خواهم نوشت. انجمن دندان پزشکی ایران, اساسنامه انجمن, خبرنامه انجمن, هیأت مدیره انجمن

ویرایش شده: 16/05/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
مجمع عمومی در انجمن علمی دندان پزشکان

 اساس نامة انجمن علمی، اساس نامة ناکاملی است و پاسخ گوی همة جنبه های فعالیت علمی دندان پزشکان ایران  نیست. برای تنظیم درست روابط درونی فعالیت انجمن و امکان پی گیری گزارش های هیئت مدیره به مجمع عمومی، لازم است به اساس نامه های دیگر و به آن چه که پیش از ما مرسوم بوده است توجه کرد. ...

ویرایش شده: 02/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید