توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   انتخابات هیأت مدیره انجمن دندان پزشکی ایران

Author: دکترحمید عادلی نجفی. برنامه انتخاباتی باید مبتنی بر واقعیت‌هائی باشد که در طی دوره های گذشته حاکم بر سرنوشت گذشته بوده است. به دید من، در انتخابات قبل، بیش از 1% از همکاران در انتخابات شرکت نداشتند. آیا هیأت مدیره این وضعیت را بررسی کرد؟ دلیل عدم این مشارکت چه بود؟ 25 هزار دندان‌پزشک...

ویرایش شده: 19/05/2016

انتخابات انجمن؛ همه دندان‌پزشکان نمی‌توانند رای دهند

به گزارش دندانه، بر اساس تصمیم هیات مدیره انجمن دندانپزشکی ایران، تنها اعضای پیوسته انجمن در سال ۹۴ برای مشارکت در انتخابات و دادن رای مجاز هستند. شرایط عضویت پیوسته انجمن در سال ۹۴ با توجه به تبصره ۲ ماده ۸ اساسنامه انجمن دندان پزشکی ایران شامل موارد زیر است: ۱- کسانی که در کنگره...

ویرایش شده: 22/02/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   پس از ۱۸ماه انتخابات انجمن دندان پزشکی بصورت شفاهی تأیید شد

... رئیس امور کمیسیون انجمن‌های پزشکی وزارت بهداشت در مورد علت تأخیر ۶ ماهه اعلام نتیجه انتخابات انجمن پزشکان عمومی توضیح داد و از تأیید نتیجه انتخابات انجمن دندان پزشکی خبر داد. نادر ممتاز‌منش افزود: از میان انجمن‌های پزشکی که انتخابات داشته‌اند، فقط 2 انجمن دندانپزشکی و پزشکان ...

ویرایش شده: 28/12/2012
مسیر: ایردن / خبر
انتخابات هیأت مدیره انجمن دندان پزشکی ایران

Author: دکترحمید عادلی نجفی. برنامه انتخاباتی باید مبتنی بر واقعیت‌هائی باشد که در طی دوره های گذشته حاکم بر سرنوشت گذشته بوده است. به دید من، در انتخابات قبل، بیش از 1% از همکاران در انتخابات شرکت نداشتند. آیا هیأت مدیره این وضعیت را بررسی کرد؟ دلیل عدم این مشارکت چه بود؟ 25 هزار دندان‌پزشک...

ویرایش شده: 19/05/2016

انتخابات انجمن؛ همه دندان‌پزشکان نمی‌توانند رای دهند

به گزارش دندانه، بر اساس تصمیم هیات مدیره انجمن دندانپزشکی ایران، تنها اعضای پیوسته انجمن در سال ۹۴ برای مشارکت در انتخابات و دادن رای مجاز هستند. شرایط عضویت پیوسته انجمن در سال ۹۴ با توجه به تبصره ۲ ماده ۸ اساسنامه انجمن دندان پزشکی ایران شامل موارد زیر است: ۱- کسانی که در کنگره...

ویرایش شده: 22/02/2016
مسیر: ایردن / خبر
بازرسان قانونی انجمن باید به وظیفه خود عمل کنند

این نوشتار با کنکاشی در اساس‌نامه، آشکارسازی گوشه‌های پنهان مانده آن را آماج گرفته است، با این امید که اجرای بهتر و دریافت ژرف‌تر قانون، روابط درونی انجمن بر پایه‌های پایا استوار و امکان طرح نقض‌های اساس‌نامه ای و پیش زمینه برخورد با عوامل آن فراهم شود دکتر آیرج...

ویرایش شده: 25/06/2012
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
مجمع عمومی و انتخابات 30 تیر 1390 انجمن دندان پزشکی ایران

گزارشی از دکتز آیرج کی پور درباره برگزاری مجمع عمومی و انتخابات 30 تیر 1390 انجمن دندان‌پزشکی ایران دکتر آیرج کی پور - 23 اسفند 1390 گزارشی از برگزاری مجمع عمومی و انتخابات 30 تیر 1390 انجمن دندان‌پزشکی ایران *ناپایداری وضعیت در انجمن دندان پزشکی ایران، ریشه در هستی دو اساس‌نامه...

ویرایش شده: 14/03/2012
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   پس از ۱۸ماه انتخابات انجمن دندان پزشکی بصورت شفاهی تأیید شد

... رئیس امور کمیسیون انجمن‌های پزشکی وزارت بهداشت در مورد علت تأخیر ۶ ماهه اعلام نتیجه انتخابات انجمن پزشکان عمومی توضیح داد و از تأیید نتیجه انتخابات انجمن دندان پزشکی خبر داد. نادر ممتاز‌منش افزود: از میان انجمن‌های پزشکی که انتخابات داشته‌اند، فقط 2 انجمن دندانپزشکی و پزشکان ...

ویرایش شده: 28/12/2012
مسیر: ایردن / خبر
انتخابات هیأت مدیره انجمن دندان پزشکی ایران

Author: دکترحمید عادلی نجفی. برنامه انتخاباتی باید مبتنی بر واقعیت‌هائی باشد که در طی دوره های گذشته حاکم بر سرنوشت گذشته بوده است. به دید من، در انتخابات قبل، بیش از 1% از همکاران در انتخابات شرکت نداشتند. آیا هیأت مدیره این وضعیت را بررسی کرد؟ دلیل عدم این مشارکت چه بود؟ 25 هزار دندان‌پزشک...

0  
ویرایش شده: 19/05/2016

انتخابات انجمن؛ همه دندان‌پزشکان نمی‌توانند رای دهند

به گزارش دندانه، بر اساس تصمیم هیات مدیره انجمن دندانپزشکی ایران، تنها اعضای پیوسته انجمن در سال ۹۴ برای مشارکت در انتخابات و دادن رای مجاز هستند. شرایط عضویت پیوسته انجمن در سال ۹۴ با توجه به تبصره ۲ ماده ۸ اساسنامه انجمن دندان پزشکی ایران شامل موارد زیر است: ۱- کسانی که در کنگره...

ویرایش شده: 22/02/2016
مسیر: ایردن / خبر
بازرسان قانونی انجمن باید به وظیفه خود عمل کنند

این نوشتار با کنکاشی در اساس‌نامه، آشکارسازی گوشه‌های پنهان مانده آن را آماج گرفته است، با این امید که اجرای بهتر و دریافت ژرف‌تر قانون، روابط درونی انجمن بر پایه‌های پایا استوار و امکان طرح نقض‌های اساس‌نامه ای و پیش زمینه برخورد با عوامل آن فراهم شود دکتر آیرج...

ویرایش شده: 25/06/2012
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
مجمع عمومی و انتخابات 30 تیر 1390 انجمن دندان پزشکی ایران

گزارشی از دکتز آیرج کی پور درباره برگزاری مجمع عمومی و انتخابات 30 تیر 1390 انجمن دندان‌پزشکی ایران دکتر آیرج کی پور - 23 اسفند 1390 گزارشی از برگزاری مجمع عمومی و انتخابات 30 تیر 1390 انجمن دندان‌پزشکی ایران *ناپایداری وضعیت در انجمن دندان پزشکی ایران، ریشه در هستی دو اساس‌نامه...

ویرایش شده: 14/03/2012
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید