توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   اخلاق دندان‌پزشکی؛ درآموزش تخصصی گنجانده می‌شود

دکتر سعید عسگری، دبیر شورای آموزش دندان‌پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت گفت: "آموزش مباحث اخلاقی در دوره های تخصصی دندان پزشکی ضرورت است و تشکیل کارگروه اخلاق در بحث آموزش به دستیاران را به عنوان نخستین گام خواستار شد. دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت بر ضرورت...

ویرایش شده: 15/03/2016
مسیر: ایردن / خبر
مدت انتظار پروانه متخصص دندان‌پزشکی ۱/۳تا ۳سال شد

دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت جزئیات کاهش مدت زمان تعهدات متخصصین دندان‌پزشکی را تشریح کرد و گفت: در صورت انجام وظايف محوله و رضایت دانشگاه محل خدمت از کیفیت خدمات متعهدین، اعمال ضریب برای کاهش مدت انتظار مطب برای مشمولین به حداقل 1 سال و 3 ماه تا حداکثر 3 سال خواهد...

ویرایش شده: 13/01/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   اخلاق دندان‌پزشکی؛ درآموزش تخصصی گنجانده می‌شود

دکتر سعید عسگری، دبیر شورای آموزش دندان‌پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت گفت: "آموزش مباحث اخلاقی در دوره های تخصصی دندان پزشکی ضرورت است و تشکیل کارگروه اخلاق در بحث آموزش به دستیاران را به عنوان نخستین گام خواستار شد. دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت بر ضرورت...

ویرایش شده: 15/03/2016
مسیر: ایردن / خبر
مدت انتظار پروانه متخصص دندان‌پزشکی ۱/۳تا ۳سال شد

دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت جزئیات کاهش مدت زمان تعهدات متخصصین دندان‌پزشکی را تشریح کرد و گفت: در صورت انجام وظايف محوله و رضایت دانشگاه محل خدمت از کیفیت خدمات متعهدین، اعمال ضریب برای کاهش مدت انتظار مطب برای مشمولین به حداقل 1 سال و 3 ماه تا حداکثر 3 سال خواهد...

ویرایش شده: 13/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
تصمیم داریم در حوزه بهداشت دهان نیروهای میانی تربیت کنیم

دکتر علی اکبر سیاری، معاون بهداشتی وزارت بهداشت، با تاکید بر این که یک نفر که تحصیلات بالا دارد نمی تواند به تنهایی برای توسعه بهداشت دهان کاری از پیش ببرد و باید کمکش کنیم، گفت: تصمیم داریم نیروهای میانی در حوزه بهداشت دهان را در بدنه شبکه بازسازی و تربیت کنیم. معاون بهداشتی...

ویرایش شده: 10/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
تعهدات متخصصین دندان‌پزشکی، به میزان سال۹۲ خواهد بود

دکتر باقر لاریجانی، معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: براساس بازنگری صورت گرفته که از روزهای آتی اجرائی خواهد شد میزان تعهدات گروه تخصصی دندان‌پزشکی به میزانی که در سال 92 ملاک عمل بوده است محاسبه و اعمال خواهد شد. معاون آموزشی وزارت بهداشت از بازنگری و تعدیل میزان تعهد خدمت تخصصی...

ویرایش شده: 10/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
در شرایط صدور پروانه مطب متخصصین دندان‌پزشکی بازنگری کنید

جمعی از دستیاران دوره های تخصصی، متخصصین و اعضای هیات علمی دانشکده های دندان‌پزشکی سراسر کشور، طی نامه ای با 430 امضا نسبت به بخشنامه های جدید وزارت بهداشت درباره افزایش مدت طرح اجباری خدمت دور از مرکز، محدودیت صدور و تمدید پروانه مطب و اجبار متخصصین به کار در کلینیک ویژه دانشکده...

ویرایش شده: 06/01/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   اخلاق دندان‌پزشکی؛ درآموزش تخصصی گنجانده می‌شود

دکتر سعید عسگری، دبیر شورای آموزش دندان‌پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت گفت: "آموزش مباحث اخلاقی در دوره های تخصصی دندان پزشکی ضرورت است و تشکیل کارگروه اخلاق در بحث آموزش به دستیاران را به عنوان نخستین گام خواستار شد. دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت بر ضرورت...

ویرایش شده: 15/03/2016
مسیر: ایردن / خبر
مدت انتظار پروانه متخصص دندان‌پزشکی ۱/۳تا ۳سال شد

دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت جزئیات کاهش مدت زمان تعهدات متخصصین دندان‌پزشکی را تشریح کرد و گفت: در صورت انجام وظايف محوله و رضایت دانشگاه محل خدمت از کیفیت خدمات متعهدین، اعمال ضریب برای کاهش مدت انتظار مطب برای مشمولین به حداقل 1 سال و 3 ماه تا حداکثر 3 سال خواهد...

ویرایش شده: 13/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
تصمیم داریم در حوزه بهداشت دهان نیروهای میانی تربیت کنیم

دکتر علی اکبر سیاری، معاون بهداشتی وزارت بهداشت، با تاکید بر این که یک نفر که تحصیلات بالا دارد نمی تواند به تنهایی برای توسعه بهداشت دهان کاری از پیش ببرد و باید کمکش کنیم، گفت: تصمیم داریم نیروهای میانی در حوزه بهداشت دهان را در بدنه شبکه بازسازی و تربیت کنیم. معاون بهداشتی...

ویرایش شده: 10/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
تعهدات متخصصین دندان‌پزشکی، به میزان سال۹۲ خواهد بود

دکتر باقر لاریجانی، معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: براساس بازنگری صورت گرفته که از روزهای آتی اجرائی خواهد شد میزان تعهدات گروه تخصصی دندان‌پزشکی به میزانی که در سال 92 ملاک عمل بوده است محاسبه و اعمال خواهد شد. معاون آموزشی وزارت بهداشت از بازنگری و تعدیل میزان تعهد خدمت تخصصی...

ویرایش شده: 10/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
در شرایط صدور پروانه مطب متخصصین دندان‌پزشکی بازنگری کنید

جمعی از دستیاران دوره های تخصصی، متخصصین و اعضای هیات علمی دانشکده های دندان‌پزشکی سراسر کشور، طی نامه ای با 430 امضا نسبت به بخشنامه های جدید وزارت بهداشت درباره افزایش مدت طرح اجباری خدمت دور از مرکز، محدودیت صدور و تمدید پروانه مطب و اجبار متخصصین به کار در کلینیک ویژه دانشکده...

ویرایش شده: 06/01/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید