توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   ارتودنسی نوین Contemporary Orthodontics - پروفیت | کتاب

ترجمه و تدوین: دکتر محمد باصفا، دکتر سروش باصفا فهرست مطالب: بخش اول: مشکل ارتدنسی بخش دوم: پیدایش مشکلات ارتدنسی بخش سوم: تشخیص و طرح ریزی درمان بخش چهارم: بیومکانیک، مکانیک و دستگاه های ارتدنسی رایج بخش پنجم: درمان در کودکان قبل از بلوغ بخش ششم: درمان ارتدنسی جامع در اوایل دوره...

ویرایش شده: 27/05/2015
مسیر: ایردن / حرفه ای / کتاب ها
مقايسه مش هاي ترسيمي كودكان نرمال ايراني (مشهد و قزوين) بر اساس سن اسكلتال و كرونولو‌ژيك

چكيده: مقدمه وهدف: امروزه تأثیر جنسیت و منشأ قومی بر روی شاخصه های سفالومتریک اثبات شده است، ولی اکثر مطالعات به دلیل استفاده از سن شناسنامه ای به جای سن اسکلتال در گروه بندی نمونه ها از دست یابی به نتیجه ای همگن و با انحراف معیار قابل قبول باز می مانند. هدف از اين مطالعه تبيين نرم...

ویرایش شده: 21/07/2013
مسیر: ایردن / آموزش

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   ارتودنسی نوین Contemporary Orthodontics - پروفیت | کتاب

ترجمه و تدوین: دکتر محمد باصفا، دکتر سروش باصفا فهرست مطالب: بخش اول: مشکل ارتدنسی بخش دوم: پیدایش مشکلات ارتدنسی بخش سوم: تشخیص و طرح ریزی درمان بخش چهارم: بیومکانیک، مکانیک و دستگاه های ارتدنسی رایج بخش پنجم: درمان در کودکان قبل از بلوغ بخش ششم: درمان ارتدنسی جامع در اوایل دوره...

ویرایش شده: 27/05/2015
مسیر: ایردن / حرفه ای / کتاب ها
مقايسه مش هاي ترسيمي كودكان نرمال ايراني (مشهد و قزوين) بر اساس سن اسكلتال و كرونولو‌ژيك

چكيده: مقدمه وهدف: امروزه تأثیر جنسیت و منشأ قومی بر روی شاخصه های سفالومتریک اثبات شده است، ولی اکثر مطالعات به دلیل استفاده از سن شناسنامه ای به جای سن اسکلتال در گروه بندی نمونه ها از دست یابی به نتیجه ای همگن و با انحراف معیار قابل قبول باز می مانند. هدف از اين مطالعه تبيين نرم...

ویرایش شده: 21/07/2013
مسیر: ایردن / آموزش
تغييرات موقعيت لب ها و پهناي قوس دنداني در بيماران كلاس يك پس از درمان ارتودنسي با كشيدن چهار پرمولر

بيان مساله: كشيدن دندان يكي از جنجال برانگيزترين موضوع هاي درمان ارتودنسي است. زيرا، كه اين كار، اثراتي انكارناپذير بر زيبايي چهره و ويژگي هاي لبخند دارد. هدف: هدف از اين پژوهش، بررسي تغيير موقعيت لب ها نسبت به خطوط Sn-Pog’ و S-line، بررسي تغييرات زاويه Z مريلفيد و تعيين تغييرات پهنايي...

ویرایش شده: 21/07/2013
مسیر: ایردن / آموزش
ويژگي هاي دنداني – صورتي پسران مشهدي مبتلا به سندرم داون

مقدمه: اين بررسي با هدف تعيين ويژگي هاي دنداني – صورتي کودکان مشهدي مبتلا به سندرم داون و مقايسه آن ها با همين ويژگي ها در کودکان داراي اکلوژن نرمال و نهايتا استفاده از نتايج آن در تشخيص و درمان ناهنجاري هاي دنداني – فکي اين کودکان صورت گرفت. مواد و روش ها: بررسي حاضر از نوع توصيفي...

ویرایش شده: 21/07/2013
مسیر: ایردن / آموزش
ويژگي هاي دنداني – صورتي پسران مشهدي مبتلا به سندرم داون

مقدمه: اين بررسي با هدف تعيين ويژگي هاي دنداني – صورتي کودکان مشهدي مبتلا به سندرم داون و مقايسه آن ها با همين ويژگي ها در کودکان داراي اکلوژن نرمال و نهايتا استفاده از نتايج آن در تشخيص و درمان ناهنجاري هاي دنداني – فکي اين کودکان صورت گرفت. مواد و روش ها: بررسي حاضر از نوع...

ویرایش شده: 21/07/2013
مسیر: ایردن / آموزش

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   مقايسه مش هاي ترسيمي كودكان نرمال ايراني (مشهد و قزوين) بر اساس سن اسكلتال و كرونولو‌ژيك

چكيده: مقدمه وهدف: امروزه تأثیر جنسیت و منشأ قومی بر روی شاخصه های سفالومتریک اثبات شده است، ولی اکثر مطالعات به دلیل استفاده از سن شناسنامه ای به جای سن اسکلتال در گروه بندی نمونه ها از دست یابی به نتیجه ای همگن و با انحراف معیار قابل قبول باز می مانند. هدف از اين مطالعه تبيين نرم...

ویرایش شده: 21/07/2013
مسیر: ایردن / آموزش
تغييرات موقعيت لب ها و پهناي قوس دنداني در بيماران كلاس يك پس از درمان ارتودنسي با كشيدن چهار پرمولر

بيان مساله: كشيدن دندان يكي از جنجال برانگيزترين موضوع هاي درمان ارتودنسي است. زيرا، كه اين كار، اثراتي انكارناپذير بر زيبايي چهره و ويژگي هاي لبخند دارد. هدف: هدف از اين پژوهش، بررسي تغيير موقعيت لب ها نسبت به خطوط Sn-Pog’ و S-line، بررسي تغييرات زاويه Z مريلفيد و تعيين تغييرات پهنايي...

ویرایش شده: 21/07/2013
مسیر: ایردن / آموزش
ويژگي هاي دنداني – صورتي پسران مشهدي مبتلا به سندرم داون

مقدمه: اين بررسي با هدف تعيين ويژگي هاي دنداني – صورتي کودکان مشهدي مبتلا به سندرم داون و مقايسه آن ها با همين ويژگي ها در کودکان داراي اکلوژن نرمال و نهايتا استفاده از نتايج آن در تشخيص و درمان ناهنجاري هاي دنداني – فکي اين کودکان صورت گرفت. مواد و روش ها: بررسي حاضر از نوع توصيفي...

ویرایش شده: 21/07/2013
مسیر: ایردن / آموزش
ويژگي هاي دنداني – صورتي پسران مشهدي مبتلا به سندرم داون

مقدمه: اين بررسي با هدف تعيين ويژگي هاي دنداني – صورتي کودکان مشهدي مبتلا به سندرم داون و مقايسه آن ها با همين ويژگي ها در کودکان داراي اکلوژن نرمال و نهايتا استفاده از نتايج آن در تشخيص و درمان ناهنجاري هاي دنداني – فکي اين کودکان صورت گرفت. مواد و روش ها: بررسي حاضر از نوع...

ویرایش شده: 21/07/2013
مسیر: ایردن / آموزش
آقای دکتر محمد باصفا, ارتقاء رتبه به استادی

نگارنده: ali. استاد گرامی و ارجمند جناب آقای دکترباصفا شنیده ها حاکی از ارتقاء مرتبه هیأت علمی شما به درجه "استادی" است. بنده این ارتقاء رتبه کاغذی را حداقل حق شما از شایستگی های فراوان علمی و مدیریتی شما می دانم. ضمن عرض تبریک به جنابعالی و همه همکاران محترمی که یا در کنار شما...

0  
ویرایش شده: 21/07/2013
مسیر: ایردن / تالارهای گفتگو Forums

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید