توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   حقوق پزشکی | دیوان عدالت اداری - دکتر شیرین عبادی

| کليات حقوق | مطب | درمانگاه و پلی کلینیک | اجاره محل کار | خودداری از کمک به افراد در معرض خطر جانی | تسکین و درمان با مواد افیونی | امراضی که پزشک مکلف است آنها را گزارش کند | لزوم باز آموزی و نو آموزی جامعه پزشکی کشور | طرح خدمات پزشکان و پیراپزشکان در داخل کشو ر | سازمان نظام پزشکی...

ویرایش شده: 02/12/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
حقوق پزشکی | سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - دکتر شیرین عبادی

کتاب حقوق پزشکی - سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران دکترشیرین عبادی چاپ دوم،1372،گنج دانش،تهران ص120-110 سازمان نظام جمهوری اسلامی ایران، سازمانی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی به منظور تحقق بخشیدن به اهداف زیر تشکیل می گردد: 1- تلاش در جهت تحقق بخشیدن به ارزشهای عالیه اسلام در...

ویرایش شده: 02/12/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   حقوق پزشکی | دیوان عدالت اداری - دکتر شیرین عبادی

| کليات حقوق | مطب | درمانگاه و پلی کلینیک | اجاره محل کار | خودداری از کمک به افراد در معرض خطر جانی | تسکین و درمان با مواد افیونی | امراضی که پزشک مکلف است آنها را گزارش کند | لزوم باز آموزی و نو آموزی جامعه پزشکی کشور | طرح خدمات پزشکان و پیراپزشکان در داخل کشو ر | سازمان نظام پزشکی...

ویرایش شده: 02/12/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
حقوق پزشکی | سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - دکتر شیرین عبادی

کتاب حقوق پزشکی - سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران دکترشیرین عبادی چاپ دوم،1372،گنج دانش،تهران ص120-110 سازمان نظام جمهوری اسلامی ایران، سازمانی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی به منظور تحقق بخشیدن به اهداف زیر تشکیل می گردد: 1- تلاش در جهت تحقق بخشیدن به ارزشهای عالیه اسلام در...

ویرایش شده: 02/12/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
حقوق پزشکی | طرح خدمات پزشکان و پیراپزشکان در داخل کشو ر - دکتر شیرین عبادی

کتاب حقوق پزشکی - طرح خدمات پزشکان و پیراپزشکان در داخل کشو ر دکترشیرین عبادی چاپ دوم،1372،گنج دانش،تهران ص109-95 کمبود کادر پزشکی، درمانی در شهرستان ها و بخش ها و روستاهای دور افتاده و تراکم فارغ التحصیلان این رشته ها در تهران و مراکز استان ها همواره باعث ایجاد اختلال در امر بهداشتی...

ویرایش شده: 02/12/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
حقوق پزشکی | خودداری از کمک به افراد در معرض خطر جانی - دکتر شیرین عبادی

کتاب حقوق پزشکی - خودداری از کمک به مصدومین و افراد در معرض خطر جانی دکترشیرین عبادی چاپ دوم،1372،گنج دانش،تهران ص21-3 در سال 1354 ماده واحده ای به نام " قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی" به تصویب رسید که می توان آن را از اخلاقی ترین قوانین ایران دانست زیرا به موجب...

ویرایش شده: 02/12/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
حقوق پزشکی | درمانگاه و پلی کلینیک - دکتر شیرین عبادی

کتاب حقوق پزشکی - درمانگاه و پلی کلینیک دکترشیرین عبادی چاپ دوم،1372،گنج دانش،تهران ص44-38 درمانگاه و پلی کلینیک ممکن است ضمیمه بیمارستان یا زایشگاه یا آسایشگاه یا تیمارستان یا موسسات مشابه آن بوده و یا به طور مستقل عمل کرده و ضمیمه موسسه پزشکی دیگری نباشد و به هر حال مقررات مربوط...

ویرایش شده: 02/12/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   حقوق پزشکی | دیوان عدالت اداری - دکتر شیرین عبادی

| کليات حقوق | مطب | درمانگاه و پلی کلینیک | اجاره محل کار | خودداری از کمک به افراد در معرض خطر جانی | تسکین و درمان با مواد افیونی | امراضی که پزشک مکلف است آنها را گزارش کند | لزوم باز آموزی و نو آموزی جامعه پزشکی کشور | طرح خدمات پزشکان و پیراپزشکان در داخل کشو ر | سازمان نظام پزشکی...

ویرایش شده: 02/12/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
حقوق پزشکی | سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - دکتر شیرین عبادی

کتاب حقوق پزشکی - سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران دکترشیرین عبادی چاپ دوم،1372،گنج دانش،تهران ص120-110 سازمان نظام جمهوری اسلامی ایران، سازمانی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی به منظور تحقق بخشیدن به اهداف زیر تشکیل می گردد: 1- تلاش در جهت تحقق بخشیدن به ارزشهای عالیه اسلام در...

ویرایش شده: 02/12/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
حقوق پزشکی | طرح خدمات پزشکان و پیراپزشکان در داخل کشو ر - دکتر شیرین عبادی

کتاب حقوق پزشکی - طرح خدمات پزشکان و پیراپزشکان در داخل کشو ر دکترشیرین عبادی چاپ دوم،1372،گنج دانش،تهران ص109-95 کمبود کادر پزشکی، درمانی در شهرستان ها و بخش ها و روستاهای دور افتاده و تراکم فارغ التحصیلان این رشته ها در تهران و مراکز استان ها همواره باعث ایجاد اختلال در امر بهداشتی...

ویرایش شده: 02/12/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
حقوق پزشکی | خودداری از کمک به افراد در معرض خطر جانی - دکتر شیرین عبادی

کتاب حقوق پزشکی - خودداری از کمک به مصدومین و افراد در معرض خطر جانی دکترشیرین عبادی چاپ دوم،1372،گنج دانش،تهران ص21-3 در سال 1354 ماده واحده ای به نام " قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی" به تصویب رسید که می توان آن را از اخلاقی ترین قوانین ایران دانست زیرا به موجب...

ویرایش شده: 02/12/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
حقوق پزشکی | درمانگاه و پلی کلینیک - دکتر شیرین عبادی

کتاب حقوق پزشکی - درمانگاه و پلی کلینیک دکترشیرین عبادی چاپ دوم،1372،گنج دانش،تهران ص44-38 درمانگاه و پلی کلینیک ممکن است ضمیمه بیمارستان یا زایشگاه یا آسایشگاه یا تیمارستان یا موسسات مشابه آن بوده و یا به طور مستقل عمل کرده و ضمیمه موسسه پزشکی دیگری نباشد و به هر حال مقررات مربوط...

ویرایش شده: 02/12/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید