توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   ویژه نامه کنگره 11 پروستودنتیست ها | دی 1390

... تصویر زیر کلیک کنید یازدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودنتیست های ایران 14 تا 17 دی ماه 1390- هتل المپیک تهران چرا کیفیت؟ مشکل در کجاست؟ دکتر محمد حسن شاهرودی رئیس کنگره سال 54 هنوز در کسوت لباس سربازی بودم که استاد عزیزم جناب آقای دکتر دادمنش از حقیر خواستند که به افتخار همکاری ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
کنگره 11 پرستودنتیست ها | دی 1390

یازدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودنتیست های ایران 14 تا 16 دی ماه 1390- هتل المپیک تهران شورای برگزاری رئیس کنگره : دکتر محمد حسن شاهرودی قائم مقام کنگره و دبیر اجرایی : دکتر علی تاجرنیا قائم مقام دبیر اجرایی : دکتر شفیع جعفری دبیر کمیته علمی : دکتر عباس منزوی ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   ویژه نامه کنگره 11 پروستودنتیست ها | دی 1390

... تصویر زیر کلیک کنید یازدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودنتیست های ایران 14 تا 17 دی ماه 1390- هتل المپیک تهران چرا کیفیت؟ مشکل در کجاست؟ دکتر محمد حسن شاهرودی رئیس کنگره سال 54 هنوز در کسوت لباس سربازی بودم که استاد عزیزم جناب آقای دکتر دادمنش از حقیر خواستند که به افتخار همکاری ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
کنگره 11 پرستودنتیست ها | دی 1390

یازدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودنتیست های ایران 14 تا 16 دی ماه 1390- هتل المپیک تهران شورای برگزاری رئیس کنگره : دکتر محمد حسن شاهرودی قائم مقام کنگره و دبیر اجرایی : دکتر علی تاجرنیا قائم مقام دبیر اجرایی : دکتر شفیع جعفری دبیر کمیته علمی : دکتر عباس منزوی ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
ویژه نامه کنگره 11 پروستودنتیست ها | دی 1390

... زیر کلیک کنید یازدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودنتیست های ایران ۱۴ تا ۱۶ دی ماه ۱۳۹۰- هتل المپیک تهران چرا کیفیت؟ مشکل در کجاست؟ دکتر محمد حسن شاهرودی رئیس کنگره سال 54 هنوز در کسوت لباس سربازی بودم که استاد عزیزم جناب آقای دکتر دادمنش از حقیر خواستند که به افتخار همکاری ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
ویژه نامه کنگره 11 پروستودنتیست ها | دی 1390

... تصویر زیر کلیک کنید یازدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودنتیست های ایران 14 تا 17 دی ماه 1390- هتل المپیک تهران چرا کیفیت؟ مشکل در کجاست؟ دکتر محمد حسن شاهرودی رئیس کنگره سال 54 هنوز در کسوت لباس سربازی بودم که استاد عزیزم جناب آقای دکتر دادمنش از حقیر خواستند که به افتخار همکاری ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   ویژه نامه کنگره 11 پروستودنتیست ها | دی 1390

... تصویر زیر کلیک کنید یازدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودنتیست های ایران 14 تا 17 دی ماه 1390- هتل المپیک تهران چرا کیفیت؟ مشکل در کجاست؟ دکتر محمد حسن شاهرودی رئیس کنگره سال 54 هنوز در کسوت لباس سربازی بودم که استاد عزیزم جناب آقای دکتر دادمنش از حقیر خواستند که به افتخار همکاری ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
کنگره 11 پرستودنتیست ها | دی 1390

یازدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودنتیست های ایران 14 تا 16 دی ماه 1390- هتل المپیک تهران شورای برگزاری رئیس کنگره : دکتر محمد حسن شاهرودی قائم مقام کنگره و دبیر اجرایی : دکتر علی تاجرنیا قائم مقام دبیر اجرایی : دکتر شفیع جعفری دبیر کمیته علمی : دکتر عباس منزوی ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
ویژه نامه کنگره 11 پروستودنتیست ها | دی 1390

... زیر کلیک کنید یازدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودنتیست های ایران ۱۴ تا ۱۶ دی ماه ۱۳۹۰- هتل المپیک تهران چرا کیفیت؟ مشکل در کجاست؟ دکتر محمد حسن شاهرودی رئیس کنگره سال 54 هنوز در کسوت لباس سربازی بودم که استاد عزیزم جناب آقای دکتر دادمنش از حقیر خواستند که به افتخار همکاری ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
ویژه نامه کنگره 11 پروستودنتیست ها | دی 1390

... تصویر زیر کلیک کنید یازدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودنتیست های ایران 14 تا 17 دی ماه 1390- هتل المپیک تهران چرا کیفیت؟ مشکل در کجاست؟ دکتر محمد حسن شاهرودی رئیس کنگره سال 54 هنوز در کسوت لباس سربازی بودم که استاد عزیزم جناب آقای دکتر دادمنش از حقیر خواستند که به افتخار همکاری ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید