توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   اولین سمینار ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقاء سلامت | اسفند 1389

The First National Seminar on the Role of Basic Sciences on Health Promotion اولین سمینار ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقاء سلامت 18-19 اسفند 1389- دانشکده پیرا پزشکی شهید بهشتی محور های سمینار  1.  نقش علوم پایه در پیشگیری  2.  نقش علوم پایه در تشخیص  3.  نقش علوم پایه در درمان  4.  نقش علوم پایه در توانبخشی  5.  نقش علوم...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / همایش های علوم پزشکی
دومین سمینار ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقاء سلامت- اسفند 1391

  دومین سمینار ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقاء سلامت 7-8 اسفند 1391- دانشکده پیرا پزشکی شهید بهشتی فراخوان ارسال مقالات   دومین سمینار نقش علوم پایه پزشکی در ارتقای سلامت     بدینوسیله از عموم صاحبنظران، اساتید، پزشکان، متخصصین، کارشناسان و دانش پژوهان محترم جهت ارسال مقالات...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / همایش های علوم پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   اولین سمینار ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقاء سلامت | اسفند 1389

The First National Seminar on the Role of Basic Sciences on Health Promotion اولین سمینار ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقاء سلامت 18-19 اسفند 1389- دانشکده پیرا پزشکی شهید بهشتی محور های سمینار  1.  نقش علوم پایه در پیشگیری  2.  نقش علوم پایه در تشخیص  3.  نقش علوم پایه در درمان  4.  نقش علوم پایه در توانبخشی  5.  نقش علوم...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / همایش های علوم پزشکی
دومین سمینار ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقاء سلامت- اسفند 1391

  دومین سمینار ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقاء سلامت 7-8 اسفند 1391- دانشکده پیرا پزشکی شهید بهشتی فراخوان ارسال مقالات   دومین سمینار نقش علوم پایه پزشکی در ارتقای سلامت     بدینوسیله از عموم صاحبنظران، اساتید، پزشکان، متخصصین، کارشناسان و دانش پژوهان محترم جهت ارسال مقالات...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / همایش های علوم پزشکی
اولین سمینار ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقاء سلامت | اسفند 1389

The First National Seminar on the Role of Basic Sciences on Health Promotion اولین سمینار ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقاء سلامت 18-19 اسفند 1389- دانشکده پیرا پزشکی شهید بهشتی محور های سمینار  1.  نقش علوم پایه در پیشگیری  2.  نقش علوم پایه در تشخیص  3.  نقش علوم پایه در درمان  4.  نقش علوم پایه در توانبخشی  5.  نقش علوم...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / دانشکده پیراپزشکی
دومین سمینار ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقاء سلامت- اسفند 1391

  دومین سمینار ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقاء سلامت 7-8 اسفند 1391- دانشکده پیرا پزشکی شهید بهشتی فراخوان ارسال مقالات   دومین سمینار نقش علوم پایه پزشکی در ارتقای سلامت     بدینوسیله از عموم صاحبنظران، اساتید، پزشکان، متخصصین، کارشناسان و دانش پژوهان محترم جهت ارسال مقالات...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / دانشکده پیراپزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   اولین سمینار ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقاء سلامت | اسفند 1389

The First National Seminar on the Role of Basic Sciences on Health Promotion اولین سمینار ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقاء سلامت 18-19 اسفند 1389- دانشکده پیرا پزشکی شهید بهشتی محور های سمینار  1.  نقش علوم پایه در پیشگیری  2.  نقش علوم پایه در تشخیص  3.  نقش علوم پایه در درمان  4.  نقش علوم پایه در توانبخشی  5.  نقش علوم...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / همایش های علوم پزشکی
دومین سمینار ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقاء سلامت- اسفند 1391

  دومین سمینار ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقاء سلامت 7-8 اسفند 1391- دانشکده پیرا پزشکی شهید بهشتی فراخوان ارسال مقالات   دومین سمینار نقش علوم پایه پزشکی در ارتقای سلامت     بدینوسیله از عموم صاحبنظران، اساتید، پزشکان، متخصصین، کارشناسان و دانش پژوهان محترم جهت ارسال مقالات...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / همایش های علوم پزشکی
اولین سمینار ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقاء سلامت | اسفند 1389

The First National Seminar on the Role of Basic Sciences on Health Promotion اولین سمینار ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقاء سلامت 18-19 اسفند 1389- دانشکده پیرا پزشکی شهید بهشتی محور های سمینار  1.  نقش علوم پایه در پیشگیری  2.  نقش علوم پایه در تشخیص  3.  نقش علوم پایه در درمان  4.  نقش علوم پایه در توانبخشی  5.  نقش علوم...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / دانشکده پیراپزشکی
دومین سمینار ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقاء سلامت- اسفند 1391

  دومین سمینار ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقاء سلامت 7-8 اسفند 1391- دانشکده پیرا پزشکی شهید بهشتی فراخوان ارسال مقالات   دومین سمینار نقش علوم پایه پزشکی در ارتقای سلامت     بدینوسیله از عموم صاحبنظران، اساتید، پزشکان، متخصصین، کارشناسان و دانش پژوهان محترم جهت ارسال مقالات...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / دانشکده پیراپزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید