توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   جداسازی خطا از عارضه در شکایات پزشکی آسان نیست

دکتر علی فتاحی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی، از تشکیل ۴ هزار پرونده منجر به شکایت خبر داد و با تاکید بر اینکه باید در رسیدگی به پرونده های پزشکی مراقب مشکلات احتمالی باشیم، گفت: جداسازی خطا از عارضه در بعضی از پرونده های پزشکی بسیار مشکل است و مرز نزدیکی به هم دارند. معاون انتظامی...

ویرایش شده: 09/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
کشیدن بخیه از زخم بیمار به دلیل بی پولی, ریشه خدشه در روابط درمانگر-درمانخواه چیست؟

Author: ایردن | Irden. http://irden.ir/upload/iblock/d61/pezeshki-sadra.jpg بخیه چانه را کشیده اند یا کامل نکرده اند؟ (/khabar/179328/) پسربچه چهارساله ای را با جراحتی در زیر چانه به بخش اورژانس بیمارستان اشرفی اصفهانی می برند. دکتر کشیک دستور بخیه می دهد و کار شروع  می شود ولی ناقص می ماند... بعضی می گویند چون هزینه...

ویرایش شده: 18/12/2015


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   جداسازی خطا از عارضه در شکایات پزشکی آسان نیست

دکتر علی فتاحی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی، از تشکیل ۴ هزار پرونده منجر به شکایت خبر داد و با تاکید بر اینکه باید در رسیدگی به پرونده های پزشکی مراقب مشکلات احتمالی باشیم، گفت: جداسازی خطا از عارضه در بعضی از پرونده های پزشکی بسیار مشکل است و مرز نزدیکی به هم دارند. معاون انتظامی...

ویرایش شده: 09/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
کشیدن بخیه از زخم بیمار به دلیل بی پولی, ریشه خدشه در روابط درمانگر-درمانخواه چیست؟

Author: ایردن | Irden. http://irden.ir/upload/iblock/d61/pezeshki-sadra.jpg بخیه چانه را کشیده اند یا کامل نکرده اند؟ (/khabar/179328/) پسربچه چهارساله ای را با جراحتی در زیر چانه به بخش اورژانس بیمارستان اشرفی اصفهانی می برند. دکتر کشیک دستور بخیه می دهد و کار شروع  می شود ولی ناقص می ماند... بعضی می گویند چون هزینه...

ویرایش شده: 18/12/2015

آگاهی بیماران به حقوق خود، عامل مهمی در افزایش شکایات از پزشکان است

... دلیل ناراحتی و گاه عدم رعایت اخلاق حرفه ای اتفاق می افتد. نظرات یکی از تحلیل گران روزنامه اعتماد در این مورد خواندنی است. پیش گفتار ایردن شکایت بیمار از درمانگر، معمولن بیشتر در مواردی است که نارضایتی ایجاد شود نه در موارد بروز صدمه و سوء درمان. هرچند بسیاری از خطاها به شکایت منجر ...

ویرایش شده: 18/12/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
آگاهی بیماران به حقوق خود در قبال قصورهای پزشکی

نگارنده: ایردن | Irden. http://www.irden.ir/upload/iblock/876/shekayate-bimar.jpg آگاهی بیماران به حقوق خود، عامل مهم افزایش شکایات قصور پزشکی (/amoozesh/nd/170377/) آمار قصورهای درمانی، تنها شامل مواردی است که بیمار اقدام به شکایت از درمانگر خود می کند. این شکایات بیش از آن که به دلیل صدمه باشد، به دلیل ناراحتی...

ویرایش شده: 18/12/2015

بخیه چانه را کشیده اند یا کامل نکرده اند؟

پسربچه چهارساله ای را با جراحتی در زیر چانه به بخش اورژانس بیمارستان اشرفی اصفهانی می برند. دکتر کشیک دستور بخیه می دهد و کار شروع می شود ولی ناقص می ماند... بعضی می گویند چون هزینه پرداخت نشده، دکتر و پرستار بخیه ها را کشیده اند و برخی نیز می گویند که جراحت کوچکی بوده که بخیه برای...

ویرایش شده: 05/12/2015
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   جداسازی خطا از عارضه در شکایات پزشکی آسان نیست

دکتر علی فتاحی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی، از تشکیل ۴ هزار پرونده منجر به شکایت خبر داد و با تاکید بر اینکه باید در رسیدگی به پرونده های پزشکی مراقب مشکلات احتمالی باشیم، گفت: جداسازی خطا از عارضه در بعضی از پرونده های پزشکی بسیار مشکل است و مرز نزدیکی به هم دارند. معاون انتظامی...

ویرایش شده: 09/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
کشیدن بخیه از زخم بیمار به دلیل بی پولی, ریشه خدشه در روابط درمانگر-درمانخواه چیست؟

Author: ایردن | Irden. http://irden.ir/upload/iblock/d61/pezeshki-sadra.jpg بخیه چانه را کشیده اند یا کامل نکرده اند؟ (/khabar/179328/) پسربچه چهارساله ای را با جراحتی در زیر چانه به بخش اورژانس بیمارستان اشرفی اصفهانی می برند. دکتر کشیک دستور بخیه می دهد و کار شروع  می شود ولی ناقص می ماند... بعضی می گویند چون هزینه...

0  
ویرایش شده: 18/12/2015

آگاهی بیماران به حقوق خود، عامل مهمی در افزایش شکایات از پزشکان است

... دلیل ناراحتی و گاه عدم رعایت اخلاق حرفه ای اتفاق می افتد. نظرات یکی از تحلیل گران روزنامه اعتماد در این مورد خواندنی است. پیش گفتار ایردن شکایت بیمار از درمانگر، معمولن بیشتر در مواردی است که نارضایتی ایجاد شود نه در موارد بروز صدمه و سوء درمان. هرچند بسیاری از خطاها به شکایت منجر ...

ویرایش شده: 18/12/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
آگاهی بیماران به حقوق خود در قبال قصورهای پزشکی

نگارنده: ایردن | Irden. http://www.irden.ir/upload/iblock/876/shekayate-bimar.jpg آگاهی بیماران به حقوق خود، عامل مهم افزایش شکایات قصور پزشکی (/amoozesh/nd/170377/) آمار قصورهای درمانی، تنها شامل مواردی است که بیمار اقدام به شکایت از درمانگر خود می کند. این شکایات بیش از آن که به دلیل صدمه باشد، به دلیل ناراحتی...

0  
ویرایش شده: 18/12/2015

بخیه چانه را کشیده اند یا کامل نکرده اند؟

پسربچه چهارساله ای را با جراحتی در زیر چانه به بخش اورژانس بیمارستان اشرفی اصفهانی می برند. دکتر کشیک دستور بخیه می دهد و کار شروع می شود ولی ناقص می ماند... بعضی می گویند چون هزینه پرداخت نشده، دکتر و پرستار بخیه ها را کشیده اند و برخی نیز می گویند که جراحت کوچکی بوده که بخیه برای...

ویرایش شده: 05/12/2015
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید