توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   Renew System Burs #118s

فرز RENEW SYSTEM BURS:The #118s is a special 18 fluted bur designed for controlled removal of bulk bonding adhesive after the brackets have been removed. These non-tapered friction grip burs cut quickly & do not provoke fissures. These burs are the ...

ویرایش شده: 02/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
Renew System Burs #218

فرز The #218 bur is an 18 fluted design that is tapered to reach into those tight areas along the gingival & occlusal when removing residual adhesive. The wide flutes self clean. These burs are the first step in the RENEW™ FINISHING SYSTEM. تجهیزات ...

ویرایش شده: 02/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   فرز دندانپزشکی جوتا Jota Dental burs

فرزهای دندانپزشکی جوتا Jota Dental Burs, Jota is highest quality Dental Burs from Switzerland. Thanks Jota for producing diamond burs with natural diamond makes our burs to have longer life and sharpen cut. Jota has 100 year experience ...

ویرایش شده: 27/06/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
فرز الماسی دندانپزشکی دیا ایتالی Dia-Italy Dental Diamond Burs

فرزهای الماسی دندانپزشکی دیا ایتالی ia-Italy Dental Diamond Burs. Is a high quality Italian Products with more than50 years experience in manufacturing Diamond Burs. Ashkan Dental as exclusive agent of Dia-Italy in middle ...

ویرایش شده: 27/06/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
Renew System Burs #118s

فرز RENEW SYSTEM BURS:The #118s is a special 18 fluted bur designed for controlled removal of bulk bonding adhesive after the brackets have been removed. These non-tapered friction grip burs cut quickly & do not provoke fissures. These burs are the ...

ویرایش شده: 02/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
Renew System Burs #218

فرز The #218 bur is an 18 fluted design that is tapered to reach into those tight areas along the gingival & occlusal when removing residual adhesive. The wide flutes self clean. These burs are the first step in the RENEW™ FINISHING SYSTEM. تجهیزات ...

ویرایش شده: 02/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
Renew System Burs #118L

فرز RENEW SYSTEM BURS: The #118L is a longer shank version of the #118s with the same excellent adhesive removal properties. These non-tapered friction grip burs cut quickly & do not provoke fissures. These burs are the first step in the RENEW™ ...

ویرایش شده: 02/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   فرز دندانپزشکی جوتا Jota Dental burs

فرزهای دندانپزشکی جوتا Jota Dental Burs, Jota is highest quality Dental Burs from Switzerland. Thanks Jota for producing diamond burs with natural diamond makes our burs to have longer life and sharpen cut. Jota has 100 year experience ...

ویرایش شده: 27/06/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
فرز الماسی دندانپزشکی دیا ایتالی Dia-Italy Dental Diamond Burs

فرزهای الماسی دندانپزشکی دیا ایتالی ia-Italy Dental Diamond Burs. Is a high quality Italian Products with more than50 years experience in manufacturing Diamond Burs. Ashkan Dental as exclusive agent of Dia-Italy in middle ...

ویرایش شده: 27/06/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
Renew System Burs #118s

فرز RENEW SYSTEM BURS:The #118s is a special 18 fluted bur designed for controlled removal of bulk bonding adhesive after the brackets have been removed. These non-tapered friction grip burs cut quickly & do not provoke fissures. These burs are the ...

ویرایش شده: 02/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
Renew System Burs #218

فرز The #218 bur is an 18 fluted design that is tapered to reach into those tight areas along the gingival & occlusal when removing residual adhesive. The wide flutes self clean. These burs are the first step in the RENEW™ FINISHING SYSTEM. تجهیزات ...

ویرایش شده: 02/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی
Renew System Burs #118L

فرز RENEW SYSTEM BURS: The #118L is a longer shank version of the #118s with the same excellent adhesive removal properties. These non-tapered friction grip burs cut quickly & do not provoke fissures. These burs are the first step in the RENEW™ ...

ویرایش شده: 02/07/2012
مسیر: ایردن / نمایشگاه کالای دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید