توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   Dolphin imaging Software

Ahmad Sheibaninia Assistant Professor, Dept. of Orthodontics, Dental School, Tehran Islamic Azad University One of the most important stages of orthodontic treatment planning is accurate diagnosis. We use tracing manually, but for the time saving we can use computer software. There is different software in this field. One of the important software is Dolphin Imaging software. There are a lot of versions of this software. The version which I decide to explain is Version 10.  The interface of basic...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش
Vertical control in Growing Patients

Showkatbakhsh AR. Associate Professor, Dept. of Orthodontics, Dental School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences Many Factors could alter the Growth and the Development of the Orofacial structures in addition to the genetic origin of the individual. The Orthodontic Science showed that most of the etiological factors  change and alter  the normal environment of the surrounding  structure  of oral  cavity resulted to the abnormal out come of the growth and the development of this vital...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   Treatment of Class III malocclusion

Abdolreza Jamilian Fellow of orthognathic surgery and craniofacial syndromes , Associate Professor & Member of craniofacial research center, Dept. of Orthodontics, Dental School, Tehran Islamic Azad University Class III malocclusion is characterized by either maxillary deficiency, mandibular prognathism or a combination of both of them. Various devices have been used to correct this malocclusion. If Class III malocclusion is caused by mandibular prognathism then mandibular setback would be the treatment...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش
Treatment options for congenitally missing lateral incisors

Maryam Shirazi Postgraduate Student, Dept. of Orthodontics, Dental School, Shahed University of Medical Sciences Elahe Seyedtabaii Postgraduate Student, Dept. of Orthodontics, Dental School, Shahed University of Medical Sciences Regarding to current studies indicate a 2.2% incidence of missing lateral incisors, management of this condition is one of the important situation of  interdisciplinary treatment planning .Three treatment options exist for the replacement of congenitally missing lateral...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش
Orthodontic extrusion of maxillary crownless molar with skeletal anchorage: a case report.

Najmeh Tahvildar nejad Assistant Professor, Dept. of  Orthodontics, Dental School, Zahedan University of Medical Sciences Objective: Crownless molars need periodontal treatment for increasing crown height & restorative treatment. But this treatments need periodontal tissue removal.The aim of this study was the orthodontic extrusion of maxillary crownless molar with skeletal anchorage to diminish periodontal tissue removal. Methods & Materials: In this study, a maxillary crownless molar was extruded...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش
Evaluation of the changes of airway dimensions after maxillary advancement with tongue guard appliance in the skeletal class III patients with obstructive apnea in Zahedan

Najmeh Tahvildar nejad Assistant Professor, Dept. of  Orthodontics, Dental School, Zahedan University of Medical Sciences Objective: In the skeletal class III patients, maxilla is deficient in three diminutions .This issue relates to hard tissues and also soft tissues and functional spaces .The aim of this study was the evaluation of the changes of airway diminutions after maxillary advancement with tongue guard appliance in the patients with skeletal class 3 and suffering of obstructive apnea...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش
The comparison of microleakage under metal brackets after common mouthwashes applications in Iran ( In vitro study)

Najmeh Tahvildar nejad Assistant Professor, Dept. of  Orthodontics, Dental School, Zahedan University of Medical Sciences Objective: White discoloration under brackets after orthodontic treatment is one of the unwanted side effects and   it is one of the causes of patients dissatisfaction about treatment .The aim of this study was the comparison of micro leakage under metal brackets after common mouthwashes applications in Iran regarding the evaluation of mouthwash effect on bonding materials...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   Class II Malocclusion , Diagnosis & Treatment Planning

Morteza Ordobazari Professor, Dept. of Orthodontics, Dental School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences What is the problem? In  Angle  classification emphasize the  ( distal  ) positioning of the  mandible to the  maxilla In  Class II Malocclusion  , but of course many Class II cases are seen in  which the maxilla Is  prognathic  --  quite a different  craniofacial  morphology  but    producing  a similar molar relationship. And hence the same classification. The mesial...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش
Dolphin imaging Software

Ahmad Sheibaninia Assistant Professor, Dept. of Orthodontics, Dental School, Tehran Islamic Azad University One of the most important stages of orthodontic treatment planning is accurate diagnosis. We use tracing manually, but for the time saving we can use computer software. There is different software in this field. One of the important software is Dolphin Imaging software. There are a lot of versions of this software. The version which I decide to explain is Version 10.  The interface of basic...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش
Vertical control in Growing Patients

Showkatbakhsh AR. Associate Professor, Dept. of Orthodontics, Dental School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences Many Factors could alter the Growth and the Development of the Orofacial structures in addition to the genetic origin of the individual. The Orthodontic Science showed that most of the etiological factors  change and alter  the normal environment of the surrounding  structure  of oral  cavity resulted to the abnormal out come of the growth and the development of this vital...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش
An Introduction to Topography and Applications of “Seifi Functional Appliance”

Massoud Seifi Professor, Dept. of Orthodontics, Dental School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences Topography of Innovated Seifi Functional (An appliance for mandibular protruding and deep bite correction, Invention Registration Number: 28434 Date: March 10, 2003): These functional appliances consisted of the maxillary and mandibular removable appliances. The mandibular appliance consisted of incisor clasp on mandibular incisors for retention, an acrylic cap, covering incisors and an...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش
Reconditioning and Repairing of Orthodontic Instruments

Hassan Ali Shafiee Assistant Professor, Dept. of Orthodontics, Dental School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences Instruments need regular preventive checkups. To preserve the accuracy and extend the life of your instruments. It is important to recondition them every 6 to 9 months. In this table clinic we will show precise manner sharpening, retipping, and reconditioning / polishing of your instruments. دندانپزشکی کنگره 10 انجمن ارتودنتیست ها 1391...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید