توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   Dolphin imaging Software

Ahmad Sheibaninia Assistant Professor, Dept. of Orthodontics, Dental School, Tehran Islamic Azad University One of the most important stages of orthodontic treatment planning is accurate diagnosis. We use tracing manually, but for the time saving we can use computer software. There is different software in this field. One of the important software is Dolphin Imaging software. There are a lot of versions of this software. The version which I decide to explain is Version 10.  The interface of basic...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش
Vertical control in Growing Patients

Showkatbakhsh AR. Associate Professor, Dept. of Orthodontics, Dental School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences Many Factors could alter the Growth and the Development of the Orofacial structures in addition to the genetic origin of the individual. The Orthodontic Science showed that most of the etiological factors  change and alter  the normal environment of the surrounding  structure  of oral  cavity resulted to the abnormal out come of the growth and the development of this vital...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   Evaluation of the effect of two different bonding techniques and polishing on enamel cracks

Houman Shafaee Postgraduate Student, Dept. of Orthodontics, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences Behrad Tanbakuchi Postgraduate Student, Dept. of Orthodontics, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences Farzin Heravi Associate Professor, Dept. of Orthodontics, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences Rouzbe Rashed Assistant Professor, Dept. of Orthodontics, Dental School, Mashhad University of Medical Sciences Mojtaba Abdollahi Postgraduate student, Dept...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش
What is” Invisalign©”, and can it be used as an effective and predictable treatment Modality?

Majid Reza Tavakolijou Orthodontist, Private Practice Many adults want straight teeth but the unaesthetic nature of conventional metal fixed appliances deter them from seeking treatment. Alternative options are available as far as fixed appliances such as clear and/or lingual appliances, however, Invisalign© is more esthetic and comfortable with the added benefit of being removable, therefore, patients are able to maintain their normal diet and hygiene practices. Ever since its introduction...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش
Pain and Orthodontic Treatment: From causes to management

Hooman Zarif Najafi Assistant Professor, Dept. of Orthodontics, Dental School, Shiraz University of Medical Sciences Morteza Oshagh Associate  Professor , Dept. of Orthodontics, Dental School, Shiraz University of Medical Sciences Parisa Salehi Associate  professor, Dept. of Orthodontics, Dental School, Shiraz University of Medical Sciences Orthodontic pain, the most cited negative effect arising from orthodontic force application, is a major concern for parents, patients, and clinicians....

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش
The efficacy of intraoral appliance (palatal crib) in the control of thumb sucking habit in 6-12 years old children

Parisa Ziaei Moghadam Pedodontist, Private Practice Objective: Non–nutritive sucking habits (NNS) are common among young children and Digit sucking habit, is the most common. This study was done to evaluate the efficacy of intraoral appliance (Palatal crib) in Digit –sucking management in 6-12 year-old children. Methods & Materials: This study was an uncontrolled clinical trial study included 15 Children who attended for treatment of Digit-sucking habits. After the  examination ,they...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش
Effect of nickel ions released in the saliva in Patients undergoing orthodontic treatment

Marzieh Rabbani Student, Dental School, Tehran Islamic Azad University One of the complications in patients undergoing orthodontic treatment is allergic and toxic reactions to nickel ions released from appliances in saliva and oral cavity. Biocompatibility of orthodontic materials used in orthodontic devices depends on the rate of dissolution of the surface coating when used in the oral cavity. Many of these devices is made of metal. Although the alloys used in orthodontic appliances are manufactured...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   Class II Malocclusion , Diagnosis & Treatment Planning

Morteza Ordobazari Professor, Dept. of Orthodontics, Dental School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences What is the problem? In  Angle  classification emphasize the  ( distal  ) positioning of the  mandible to the  maxilla In  Class II Malocclusion  , but of course many Class II cases are seen in  which the maxilla Is  prognathic  --  quite a different  craniofacial  morphology  but    producing  a similar molar relationship. And hence the same classification. The mesial...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش
Dolphin imaging Software

Ahmad Sheibaninia Assistant Professor, Dept. of Orthodontics, Dental School, Tehran Islamic Azad University One of the most important stages of orthodontic treatment planning is accurate diagnosis. We use tracing manually, but for the time saving we can use computer software. There is different software in this field. One of the important software is Dolphin Imaging software. There are a lot of versions of this software. The version which I decide to explain is Version 10.  The interface of basic...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش
Vertical control in Growing Patients

Showkatbakhsh AR. Associate Professor, Dept. of Orthodontics, Dental School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences Many Factors could alter the Growth and the Development of the Orofacial structures in addition to the genetic origin of the individual. The Orthodontic Science showed that most of the etiological factors  change and alter  the normal environment of the surrounding  structure  of oral  cavity resulted to the abnormal out come of the growth and the development of this vital...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش
An Introduction to Topography and Applications of “Seifi Functional Appliance”

Massoud Seifi Professor, Dept. of Orthodontics, Dental School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences Topography of Innovated Seifi Functional (An appliance for mandibular protruding and deep bite correction, Invention Registration Number: 28434 Date: March 10, 2003): These functional appliances consisted of the maxillary and mandibular removable appliances. The mandibular appliance consisted of incisor clasp on mandibular incisors for retention, an acrylic cap, covering incisors and an...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش
Reconditioning and Repairing of Orthodontic Instruments

Hassan Ali Shafiee Assistant Professor, Dept. of Orthodontics, Dental School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences Instruments need regular preventive checkups. To preserve the accuracy and extend the life of your instruments. It is important to recondition them every 6 to 9 months. In this table clinic we will show precise manner sharpening, retipping, and reconditioning / polishing of your instruments. دندانپزشکی کنگره 10 انجمن ارتودنتیست ها 1391...

ویرایش شده: 01/08/2013
مسیر: ایردن / آموزش

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید