توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   پیشگامان دندان پزشکی

به ترتیب حروف الفبای لاتین

ویرایش شده: 15/07/2015
مسیر: ایردن / حرفه ای / پیشگامان دندان پزشکی
الماس های پیشگام دندان پزشکی ایران

پیشگامان دندان پزشکی ایران

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / پیشگامان دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   پیشگامان دندان پزشکی

به ترتیب حروف الفبای لاتین

ویرایش شده: 15/07/2015
مسیر: ایردن / حرفه ای / پیشگامان دندان پزشکی
الماس های پیشگام دندان پزشکی ایران

پیشگامان دندان پزشکی ایران

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / پیشگامان دندان پزشکی
مرواریدهای پیشگام دندان پزشکی ایران

پیشگامان دندان پزشکی ایران

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / پیشگامان دندان پزشکی
زمردهای پیشگام دندان پزشکی ایران

پیشگامان دندان پزشکی ایران

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / پیشگامان دندان پزشکی
پیشگام های دندان پزشکی

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / پیشگامان دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   پیشگامان دندان پزشکی

به ترتیب حروف الفبای لاتین

ویرایش شده: 15/07/2015
مسیر: ایردن / حرفه ای / پیشگامان دندان پزشکی
الماس های پیشگام دندان پزشکی ایران

پیشگامان دندان پزشکی ایران

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / پیشگامان دندان پزشکی
مرواریدهای پیشگام دندان پزشکی ایران

پیشگامان دندان پزشکی ایران

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / پیشگامان دندان پزشکی
زمردهای پیشگام دندان پزشکی ایران

پیشگامان دندان پزشکی ایران

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / پیشگامان دندان پزشکی
پیشگام های دندان پزشکی

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / پیشگامان دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید