توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کنگره 27 جامعه دندان پزشکی ایران | 1368

کنگره27 جامعه دندان پزشکی ایران   رئیس کنگره: دکتر عزت الله خامسی [email protected]

ویرایش شده: 20/04/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی
کنگره 29 جامعه دندان پزشکی ایران

کنگره29 جامعه دندان پزشکی ایران   رئیس کنگره: دکتر عبدالجواد رحیم پور [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره 27 جامعه دندان پزشکی ایران | 1368

کنگره27 جامعه دندان پزشکی ایران   رئیس کنگره: دکتر عزت الله خامسی [email protected]

ویرایش شده: 20/04/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی
کنگره 29 جامعه دندان پزشکی ایران

کنگره29 جامعه دندان پزشکی ایران   رئیس کنگره: دکتر عبدالجواد رحیم پور [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی
کنگره 14 جامعه دندان پزشکی ایران | 1355

کنگره14 جامعه دندان پزشکی ایران   رئیس کنگره: دکتر نیکزاد جاوید [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی
کنگره 23 جامعه دندان پزشکی ایران

کنگره23 جامعه دندان پزشکی ایران   تاریخ برگزاری: 18-23 آبان 1364 هتل هما تهران رئیس کنگره: دکتر علی یزدانی

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی
کنگره 15 جامعه دندان پزشکی ایران | 1356

کنگره15 جامعه دندان پزشکی ایران   رئیس کنگره: دکتر ایرج شفق [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره 27 جامعه دندان پزشکی ایران | 1368

کنگره27 جامعه دندان پزشکی ایران   رئیس کنگره: دکتر عزت الله خامسی [email protected]

ویرایش شده: 20/04/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی
کنگره 29 جامعه دندان پزشکی ایران

کنگره29 جامعه دندان پزشکی ایران   رئیس کنگره: دکتر عبدالجواد رحیم پور [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی
کنگره 14 جامعه دندان پزشکی ایران | 1355

کنگره14 جامعه دندان پزشکی ایران   رئیس کنگره: دکتر نیکزاد جاوید [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی
کنگره 23 جامعه دندان پزشکی ایران

کنگره23 جامعه دندان پزشکی ایران   تاریخ برگزاری: 18-23 آبان 1364 هتل هما تهران رئیس کنگره: دکتر علی یزدانی

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی
کنگره 15 جامعه دندان پزشکی ایران | 1356

کنگره15 جامعه دندان پزشکی ایران   رئیس کنگره: دکتر ایرج شفق [email protected]

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید