توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کنگره 14 دندانسازان | آذر 1384

چهاردهمین کنگره علمی سالانه پروتز دندان 9 الی 11 آذر 1384 تهران مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار رئیس کنگره: فریبا خیاطی

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندانسازان
کنگره 15 دندانسازان | آذر 1385

پانزدهمین کنگره علمی سالانه پروتز دندان 1 الی 3 آذر 1385 تهران مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار   رئیس کنگره: محسن مینایی

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندانسازان

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره 14 دندانسازان | آذر 1384

چهاردهمین کنگره علمی سالانه پروتز دندان 9 الی 11 آذر 1384 تهران مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار رئیس کنگره: فریبا خیاطی

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندانسازان
کنگره 15 دندانسازان | آذر 1385

پانزدهمین کنگره علمی سالانه پروتز دندان 1 الی 3 آذر 1385 تهران مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار   رئیس کنگره: محسن مینایی

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندانسازان
کنگره 13 دندانسازان | آذر 1383

سیزدهمین کنگره علمی سالانه پروتز دندان 6 الی 9 آذر 1383 تهران مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار رئیس کنگره: حمید جامه در

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندانسازان
کنگره 3 دندانسازان | تیر 1373

سومین کنگره علمی سالانه پروتز دندان 29 الی 31 تیر 1373 تهران اوین رئیس کنگره: هادی مدبری

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندانسازان
کنگره 16 دندانسازان | آبان 1386

شانزدهمین کنگره علمی سالانه پروتز دندان  23 الی 25 آبان 1386 تهران مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار رئیس کنگره: علی اصغر تاجر بادامچی

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندانسازان

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره 14 دندانسازان | آذر 1384

چهاردهمین کنگره علمی سالانه پروتز دندان 9 الی 11 آذر 1384 تهران مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار رئیس کنگره: فریبا خیاطی

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندانسازان
کنگره 15 دندانسازان | آذر 1385

پانزدهمین کنگره علمی سالانه پروتز دندان 1 الی 3 آذر 1385 تهران مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار   رئیس کنگره: محسن مینایی

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندانسازان
کنگره 13 دندانسازان | آذر 1383

سیزدهمین کنگره علمی سالانه پروتز دندان 6 الی 9 آذر 1383 تهران مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار رئیس کنگره: حمید جامه در

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندانسازان
کنگره 3 دندانسازان | تیر 1373

سومین کنگره علمی سالانه پروتز دندان 29 الی 31 تیر 1373 تهران اوین رئیس کنگره: هادی مدبری

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندانسازان
کنگره 16 دندانسازان | آبان 1386

شانزدهمین کنگره علمی سالانه پروتز دندان  23 الی 25 آبان 1386 تهران مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار رئیس کنگره: علی اصغر تاجر بادامچی

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندانسازان

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید