در حال بارگذاری برای پخش

مصاحبه اختصاصی ایردن با دکتر اکبرفاضل، دبیر سابق شورای آموزش دندان پزشکی کشور
1:06:56

Name نام*
Email رایانامه*
Message پیام
کپچا
CAPTCHA
حروفی که در تصویر می بینید را تایپ کنید*

متن بیوگرافی و سوابق زیر کلا از طرف خود دکتر اکبر فاضل در اختیار ایردن قرار گرفته است:
بيوگرافي

نام و نام خانوادگي : اكبر فاضل متولد 1328 محل تولد : نجف آباد
نام پدر: مرتضي ورود به دوره دكتري دندانپزشكي : 1346
فارغ التحصيل خرداد 1352  اخذ مدرك دكتري عمومي دندانپزشكي
دوران نظام وظيفه از سال 1352 الي 1354
تاريخ استخدام : از 1355 تاكنون در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران اخذ مدرك تخصصي پروتزهاي دنداني و قبولي در برد در سال 1368 از دانشگاه تهران اخذ مدرك فلوشيپ پروتزهاي فك و صورت از دانشگاه پيتز بورگ ايالت پنسيلوانيا آمريكا در سال 91-1990 ، اخذ مدرك آموزش دوره هاي ايمپلنت در داخل و خارج در سيستم هاي مختلف ايمپلنت Corevent , Calcitek, Dyna, Frialit ITI , Bonefit, IMZ, Branemark
ارتقاء به مرتبه دانشياري در سال 1380

سمت هاي اجرايي
1. عضو شوراي مديريت جهاد دانشگاهي دانشكده دندانپزشكي از 15/11/1359 تا 24/4/1360
2. عضوشوراي مديريت دانشگاه تهران از 10/9/1360 تا 31/4/1364
3. معاونت آموزشي و پژوهشي و دانشجوئي دانشگاه تهران از 8/3/61 تا 1364
4. رئيس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه تهران از 24/4/1360 تا 20/10/1368
5. نماينده شوراي پژوهشي دانشگاه تهران از 24/3/61 تا 1368
6. سرپرست مركز نشر دانشگاهي دانشگاه تهران از بدو شروع تا 5/10/1360
7. عضو منتخب كميته كشوري شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي وزارت فرهنگ و آموزش عالي 7/6/61
8. عضو شوراي پذيرش 29/9/61
9. عضو كميته پزشكي جايابي وزارت فرهنگ و آموزش عالي 26/12/61
10. عضو كميته تعيين محل اعضاء گروه پزشكي وزارت فرهنگ و آموزش عالي 21/1/62
11. عضو شوراي تشخيص و ضرورت و بكارگيري مشمولين 27/5/63
12. عضو كميته طرح تمام وقتي اعضاء هيئت علمي 16/10/63
13. عضو كميته دندانپزشكي شواري عالي انقلاب فرهنگي
14. عضو كميته دندانپزشكي جهاد دانشگاهي
15. عضو شوراي عالي مواد و تجهيزات و لوازم دندانپزشكي
16. نماينده دانشگاه تهران در مركز نشر دانشگاهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي
17. عضو شوراي هماهنگي وزارت علوم و آموزش عالي و وزارت بهداري سابق
18. عضو كميته اجرائي دبيرخانه شوراي تخصصي وزارت متبوع
19. مدير گروه پروتزهاي متحرگ و فك و صورت
20. عضو هيئت مؤسس جامعه اسلامي دندانپزشكي
21. عضو هيئت مديره چندين دوره جامعه اسلامي دندانپزشكي
22. عضو هيئت مؤسس انجمن دندانپزشكي ايران
23. عضو هيئت مديره انجمن دندانپزشكي ايران
24. عضو كميته اجرائي كنگره هاي انجمن از بدو تأسيس تاكنون
25. دبير كنگره انجمن دندانپزشكي در سالهاي 70 و 77
26. عضو هيئت مؤسس و هيئت مديره انجمن پروتزيست هاي ايران
27. دبير كنگره ششم پروتزيست هاي ايران
28. مدير مسئول مجله دندانپزشكي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه تهران
29. سردبير مجله دندانپزشكي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه تهران
30. نماينده شوراي مديريت جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران در شوراي طرح و برنامه
31. نماينده وزارت فرهنگ و آموزش عالي در ستاد معين استانهاي ديگر خط مقدم جنگ (8 سال دفاع مقدس)
32. سرپرست تخصصي پروتزهاي دنداني دانشكده دندانپزشكي از سال 75 تا 26/12/77
33. سرپرست تخصصي دانشكده دندانپزشكي
34. دبير كميته آموزشي رشته تخصصي پروتزهاي دنداني 1380
35. عضو منتخب وزير در شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي ( آقاي دكتر پزشكيان ) 5/3/83
36. عضو هيئت تحريريه مجله جامعه اسلامي دندانپزشكان
37. عضو شوراي دبيران مجله علمي سازمان نظام پزشكي
38. عضو هيئت تحريريه مجله انگليسي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از سال 86 تاكنون
Jornal of Dental research, Dental clinics and Dental Prosynect

39. كارشناس دادسراي هيئت عالي انتظامي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران از سال 23/1/82 لغايت 6/4/85 تاكنون
40. كارشناس سازمان پزشكي قانوني كشور
41. عضو هيئت مديره چند دوره جامعه اسلامي دندانپزشكان ايران
42. دبير اجرائي سومين جشنواره دندانپزشكي شهيد احمد هدايت 16/3/1381
43. عضو تيم درماني فك و صورت جانبازان مركز امام خميني از سال 1370 تا 1375
44. عضو كميته سياست گزاري دندانپزشكي ايثارگران ( از 4/4/86 ) دكتر عراقي زاده
45. عضو بسيج پزشكان ( اعزام تيم هاي اضطراري جبهه و جنگ)
46. عضو بسيج اساتيد دانشگاه
47. عضو شوراي جامعه اسلامي دانشگاهيان از بدو پيروزي انقلاب
48. دبير شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي از 21/9/84تاكنون
49. دبير شوراي دندانپزشكي كشور از اوائل 30/1/85 تا 87 آقاي دكتر لنكراني
50. عضو هيئت مميزه مركزي وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي 10/3/83 آقاي دكتر لنكراني
51. عضو شوراي عالي برنامه ريزي وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي
52. عضو شوراي معين وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي
53. عضو شوراي گسترش وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي22/3/87 (آقاي دكتر محققي)
54. عضو اصلي هيئت بدوي انتظامي هيئت علمي ستاد مركزي وزارت 86-84 آقاي دكتر لنكراني
55. عضو شوراي عالي ارزشيابي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 23/9/84 آقاي دكتر لنكراني
56. عضو شوراي اجرائي بورس از 1/9/84 تا حالا آقاي دكتر لنكراني ( عضو شوراي اجرائي بورس)
57. عضو كميته دندانپزشكي ارزشيابي مدارك خارجي آقاي دكتر لنكراني ( عضو شوراي اجرائي بورس)
58. عضو كميته نوآوري در برنامه هاي آموزشي وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي 21/1/87 آقاي دكتر عين اللهي
59. همكار طرح ارزيابي دروني گروه پروتزهاي متحرك و فك و صورت دانشكده دندانپزشكي
60. عضو كميته ايمپلنت دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران سالهاي 83 به بعد
61. عضو كميته 7 نفره منتخب وزير 12/10/84 تاكنون
62. عضو كميته علمي بررسي مقالات كنگره هاي انجمن دندانپزشكي ايران و هيئت رئيسه پانلهاي متعدد كنگره هاي دندانپزشكي
63. عضو كميته علمي 8 كنگره بين المللي انجمن پروستودنتيست هاي ايران
64. عضو آكادمي ايمپلنت هاي دنداني آمريكا AAID
65. عضو كنگره بين المللي ايمپلنت هاي دنداني ICDI
International Congress of oral Implantolojist)
66. دبير و عضو كميته كشوري رشته كارداني پروتزهاي دنداني
67. عضو كميته كشوري رشته تخصصي پروتزهاي دنداني 4/8/1378 تا 87 دكتر تودشكي
68. عضو كميته كشوري بازنگري كوريكولوم دوره دكتري دندانپزشكي سالهاي 77 تا 79
69. عضو كميسيون برنامه ريزي آموزش علوم دندانپزشكي و تخصصي 81 تاكنون دكتر كريمي 11/3/81
70. عضو شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي 81 تاكنون
71. عضو انجمن آموزش پزشكي
72. عضو كميته علمي هشتمين همايش كشوري آموزش پزشكي ( كرمان) و داوري مقالات
73. عضو كميته علمي نهمين همايش كشوري آموزش پزشكي ( يزد) و داوري مقالات
74. عضو كميته علمي دهمين همايش كشوري آموزش پزشكي ( شيراز) و داوري مقالات
75. عضو كميته تخصصي علوم دندانپزشكي يازدهمين جشنواره رازي 15/8/84 دكتر ملك افضلي
76. رئيس كميته تخصصي علوم دندانپزشكي دوازدهمين جشنواره رازي 19/8/84
77. رئيس كميته تخصصي علوم دندانپزشكي سيزدهمين جشنواره رازي
78. رئيس كميته تخصصي علوم دندانپزشكي چهاردهمين جشنواره رازي ( دكتر واسعي)
79. عضو كميسيون انجمن هاي علمي گروه پزشكي بمدت 2 سال 19/10/85 تاكنون ( آقاي دكتر لنكراني)
80. عضو هيئت تحريريه فصلنامه تحقيقات دانشكده دندانپزشكي يزد 14/11/86
81. عضو شوراي تخصصي تحقيقات كاربردي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي حوزه معاونت آموزشي 23/6/86 ( دكتر عين اللهي)
82. عضو هيئت ممتحنه بورد پروتزهاي دنداني در چند دوره 11/5/79 - شانزدهمين – هيجدهمين 1/5/77
83. عضو منتخب وزير در شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي 3/4/1377 آقاي دكتر فرهادي وزير
84. عضوكميته ارتقائ كيفي انجمن دندانپزشكي 16/11/78 سيد جليل حسيني مدير كل آموزش مداوم
85. عضوكميته روابط بين الملل دانشكده دندانپزشكي 1/3/78 خانم دكتر بقايي رئيس دانشكده
86. عضو كميته تجديد نظر برنامه مدون رشته دندانپزشكي 4/3/1377 آقاي دكتربهرامي معاون آموزشي وزير

ليست مقالات
1- پروتزهاي چشمي نبض سال چهارم – شماره دهم تيرماه 1374 شماره
مسلسل 46 . ص 32
نام نويسنده يا ( نويسندگان ) : دكتر اكبر فاضل

2- پروتزهاي پارسيل با مسير چرخشي مجله دندانپزشكي ( دانشكده) دوره 9 شماره 4-3 سال
74 . ص 53
نام نويسنده يا ( نويسندگان ) : دكتر اكبر فاضل – دكتر فريبا گلبيدي

3- اصول بيومكانيك مجله دندانپزشكي ( جامعه اسلامي) سال 8 شماره1
بهار 75 مسلسل 24 . ص 11
نام نويسنده يا ( نويسندگان ) : دكتر اكبر فاضل

4- اصول بيومكانيك مجله دندانپزشكي ( جامعه اسلامي) سال 8 شماره 2
تابستان 75 مسلسل 25
نام نويسنده يا ( نويسندگان ) : دكتر اكبر فاضل – دكترمحمد علي روستا

5- پروتزهاي سپتوم بيني طب وتزكيه شماره 12 تابستان 73. ص 63
نام نويسنده يا ( نويسندگان ) : دكتر اكبر فاضل

6- كنترل عفونت طب وتزكيه شماره 19 و 20 زمستان 74 و بهار 75
ص 54
نام نويسنده يا ( نويسندگان ) : دكتر اكبر فاضل

7- پروتزهاي بالابرنده كام مجله دندانپزشكي ( دانشكده)دوره 8 شماره 4-3
پائيز وزمستان 75 مسلسل 26 . ص 71
نام نويسنده يا ( نويسندگان ) : دكتر اكبر فاضل – دكتر رامين مشرف

8- سندرم (آنمي) فانكوني مجله دندانپزشكي ( جامعه اسلامي ) سال 8 شماره 4-3
پاييز و زمستان 75 مسلسل 26. ص 71
نام نويسنده يا ( نويسندگان ) : دكتر اكبر فاضل –دكتر شيده امدادي

9- شكاف لب با يا بدون شكاف كام طب و تزكيه شماره 24 بهار 76.ص 39
نام نويسنده يا ( نويسندگان ) : دكتر اكبر فاضل

10- بررسي ميزان آلودگي ميكروبي فريم هاي پارسيل مجله دندانپزشكي ( دانشكده ) دوره 9 شماره
4-3 سال 75 . ص 43
نام نويسنده يا ( نويسندگان ) : دكتر اكبر فاضل

11- سندرم كلئيدوكرانيال ديس اوستئوزيس مجله دندانپزشكي ( جامعه اسلامي) سال هفتم شماره 3 پائيزي 74 مسلسل 23 . ص 25
نام نويسنده يا ( نويسندگان ) : دكتر اكبر فاضل- دكتر علي صدري

12- فراواني بيماريهاي دهان و دندان در بين افراد سالم مجله دندانپزشكي ( جامعه اسلامي )
نام نويسنده يا ( نويسندگان ) : دكتر اكبر فاضل – دكتر اسماعيل اكبري – دكتر زاينده
سال نهم شماره 2-1 بهار و تابستان 76 مسلسل 27 ، ص 25
13- بررسي مشكلات گفتاري پس از تحويل پروتز مجله دندانپزشكي دانشكده
14- دكتر اكبرفاضل – دكتر رامين مشرف. موقعيت و مسير فيكسچرها در ايمپلنت هاي دنداني : خلاصه مقالات دومين كنگره بين اللمللي انجمن دندانپزشكي ايران فروردين 74
15- نقش پروتزيست در تومورهاي سر وگردن هفتمين گردهمائي علمي انستيتو سرطان 14-12 مهرماه 73 بيمارستان امام خميني ( خلاصه مقالات)
16- تأثير ماكروويزاين ايمپلنت هاي فوري بارگزاري شونده XIVE , Nisastan بر توزيع تنش در استخوان اطراف به روش تحليل اجزاء محدود ( طرح مصوب) چاپ در مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان دوره 19 شماره 3 پاييز 86
نويسنده اول دكتر اكبر فاضل نويسنده : مسئول خانم دكتر شيما اعلائي – نويسنده سوم دكتر منصورريسمانچيان
17- بررسي كلينيكي انساج نرم اطراف پروتزهاي متكي بر ايمپلنت در مجروحان جنگي فك و صورت
در مجله جامعه اسلامي دندانپزشكان نويسنده اول دكتر اكبر فاصل نويسنده مسئول دكتر ريسمانچيان دوره 18 شماره 1 بهار 85
18- Evaluation of tissues Surrounding Implant Supported Fixed Partial Denture with and Without cantilever Extension.
Journal of Dentistry Tehran University of medical sciences vol.4 No.4,Autumn2007
A.Fazel- M.Rismanchian

19- Miccromotion and stress Distribution of Immediate lorded Implants:
A finite Element Analysis
A.Fazel. A Alai-sh M.Rismancian. P.Sadr- Eshkevary
Journal Clinical Implant Dentistry and Related Research 2008


20- Effect of macro- design of Immediately Loaded Implants on micro motion Distribution in Surrounding Bone Using Finite Element Analysis
Fazel A. Alaii Sh Rismanchian .M

رساله ها و درس نامه ها و كتب

1- رساله دكتري تحت عنوان مراقبت هاي جراحي در بيماران ديابتيك سال 1352
2- رساله تخصصي تحت عنوان بررسي اثر راهنماي قدامي بر روي شيب كنديلي در افراد كلاس I ,II,III سال 1367
درس نامه ها:
3- درس نامه موم ها ( مواد دنداني)
4- درس نامه اكلوژن (Occlusion) Optimal
5- درس نامه بيس هاي ركوردگيري و نوارهاي اكلوژن
6- درس نامه پروتزهاي پارسيل متفرقه
7- درس نامه پروتزهاي كامل غير عادي
8- درس نامه كمك هاي تشخيصي در ضايعات مفصل گيجگاهي فكي
9- درس نامه كنترل عفونت در كلينيك و لابراتوار
10- درس نامه پروتزهاي فك و صورت
11- درس نامه حركات فك پايين روابط فك بالا و پايين و مفاهيم اكلوژن

كتب :
1- كتاب كنترل عفونت در مطب و لابراتوار تأليف انتشارات بشري چاپ 1375
2- كتاب مواد دنداني ( گروه مترجمين) ترجمه انتشارات دانشگاه تهران 1376
3- كتاب پروتزايمپلنت هاي دنداني ( گروه مترجمين) ترجمه انتشارات شايان نمودار 1385

گواهينامه :
گواهينامه شركت در دوره هاي آموزشي كوتاه مدت
2. دوره فلوشيپ يكساله پروتزهاي فك و صورت آمريكا - پنسيلونيا دانشگاه پيتزبورگ
3. گواهي شركت در دوره ايمپلنت friadent
4. گواهي نامه شركت در دوره يك ماهه شكاف لب و كام آمريكا پنسيلوانيا لنكستر- كوپركلينيك 1985
گواهي نامه شركت در دوره آموزشي آكادمي گناتولوژي آسيا – سنگاپور7-5 سپتامبر 1990
5. گواهي نامه شركت در دوره ايمپلنت هاي IMZ و FRIALIT 27-24 اگست 1995
6. گواهي نامه شركت در دوره آموزشي گراديا بلژيك 2004
7. گواهي نامه شركت در دوره ايمپلنت هاي ITI 12-11 دسامبر 2003
8. گواهي نامه شركت در دوره برنمارك سوئد گوتنبرگ 1995
9. گواهي نامه شركت در دوره برنامه آموزشي استتيك در 2007
10. گواهي نامه شركت در دوره ايمپلنت هاي Zimmer 24 ثانويه 2004
11. گواهي نامه شركت در دوره Bonefit 11-8 ژون 1993
12. گواهي نامه شركت در دوره ايمپلنت هاي دنداني 18-11 ژون 1993
13. گواهي نامه شركت در دوره ايمپلنت هاي دنداني 3 و 2 نوامبر 2006
14. گواهي نامه شركت در دوره 24 و 23 جولاي 1996
15. شركت در كورس يك روزه Dental oncology پتيربورك پنسيلوانيا 1992
16. تدريس درس Dental oncology براي دانشجويان دوره دكتر عمومي دانشكده دندانپزشكي پتيربورك 1992
17. گواهي نامه شركت در دوره آموزشي FRIATEC 15 و 14 سپتامبر 1993
18. گواهي نامه شركت در دوره آموزشي يك هفته اي ايمپلنت پروفسور مالويز 13/3/1993
19. گواهي نامه شركت در دوره سه روزه ايمپلنت 22 ساعت نظري 7 ساعت عملي مهر 1383 22 و23 و 24تشكر و قدرداني از دكتر اكبر فاضل
1- تشكرو قدرداني دانشگاه زابل دكتر محمد حسن كريمفر قائم مقام رئيس و معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه 30/10/86
2- تشكرو قدرداني انجمن دندانپزشكي دكتر يزداني – دكتر گودرزي – دكترگلپايگاني بمناسبت همكاري در برگزاري كنگره 47 و يازدهمين دوره بين الملل
3- تشكرو قدرداني انجمن دندانپزشكي دكتر يزداني دكتر مشرف بمناسبت همكاري در برگزاري كنگره 42 و نهمين بين الملل
4- تشكرو قدرداني انجمن پروستودنتيست هاي ايران دكتر داورمنش – دكتر نوربخش بمناسبت همكاري در دومين كنگره بين المللي پروستودنتيست ها
5- تشكرو قدرداني نائب رئيس شورايعالي و رئيس هيئت اجرائي سيزدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي آقاي دكتر محمد واسعي 86
6- تشكرو قدرداني نائب رئيس شورايعالي و رئيس هيئت اجرائي يازدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي آقاي دكترملك افضلي 84
7- تشكرو قدرداني نائب رئيس شورايعالي و رئيس هيئت اجرائي دوازدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي آقاي دكترملك افضلي85
8- تشكرو قدرداني نائب رئيس شورايعالي و رئيس هيئت اجرائي چهاردهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي آقاي دكتر واسعي 87
9- تشكرو قدرداني دبير شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي آقاي دكتر حسيني تودشكي بدليل همكاري در كميسيون برنامه ريزي آموزش علوم دندانپزشكي 83-78
10- تشكرو قدرداني دبير شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي آقاي دكتر حسيني تودشكي به مناسبت برگزاري امتحانات ورودي دستياري دوره 13 23/11/77
11- تشكرو قدرداني معاون آموزشي وامور دانشجوئي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بمناسبت برگزاري امتحانات دستياري دوره 19 26/12/83
12- تشكرو قدرداني سردبير مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران بدليل زحمات كه منجر به برگزيده شدن نشريه مذكور در يازدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي انتخاب گرديده است. ( آقاي دكتر لاريجاني)
13- تشكرو قدرداني سرپرست تخصصي بخش پروتز دانشكده دندانپزشكي بمناسبت زحمات در تدوين برنامه Fellow shih 5/11/84 پروتزهاي فك و صورت
14- تشكرو قدرداني رئيس دپارتمان جراحي فك و صورت دانشگاه پاسينك كاليفرنيا آقاي دكتر بهرام جاويد 1998
15- تشكرو قدرداني رياست محترم سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران بدليل همكاري فعال و مؤثر در شوراي دبيران مجله علمي 1385
16- تشكرو قدرداني رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي سمنان بمناسبت بازديد از دانشگاه مزبور 1385
17- تشكرو قدرداني رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي تهران بمناسبت روز معلم 1387
18- تشكرو قدرداني رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي ارتش بمناسبت روز معلم و شركت در برنامه ها و مراسم مربوطه 12/2/1387
19- تشكرو قدرداني رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي تهران بمناسبت روز معلم سال 86
20- تشكر و قدرداني سرپرست محترم كميته امداد امام خميني بمناسبت اقدام به راه اندازي بخش دندانپزشكي بشاگرد
21- تقدير و تشكر مسئول بسيج جامعه پزشكي بمناسبت حضور در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل
22- تقديرو تشكر دبير جامعه اسلامي دندانپزشكان بمناسبت قبول مسئوليت اينجانب بعنوان دبير ششمين جشنواره شهيد احمد هدايت
23- تقدير و تشكر رئيس دانشگاه علوم پزشكي آجا در خصوص تأسيس آموزشكده بهداشت دهان
24- تقدير و تشكر رئيس چهارمين كنگره طب نظامي شاخه دندانپزشكي نيروهاي مسلح بمناسبت كمك به برگزاري كنگره مزبور در خردادماه 1387 در بيمارستان بعثت


سخنراني ها :
1. سخنراني در چهل و چهارمين كنگره علمي سالانه و يازدهمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكان ايران 28-25 فروردين 83
2. سخنراني در پنجمين كنگره بين المللي سالانه انجمن پروستودنتيست هاي ايران 11-9 آذر 84
3. سخنراني در يازدهمين كنگره علمي سالانه پروتز دندان 26-24 مهر 81
4. - سخنراني هاي متعدد در برنامه هاي مدون آموزش مداوم و سمينارهاي بازآموزي
5. سخنراني در چهل و يكمين كنگره علمي سالانه و هشتمين كنگره بين اللملل انجمن دندانپزشكان ايران 31- 28 فروردين 1380
6. سخنراني در سومين كنگره بين المللي انجمن پروستودنتيست هاي ايران
7. سخنراني در چهارمين كنگره بين المللي انجمن پروستودنتيست هاي ايران
8. شركت در كنگره بين المللي دندانپزشكي بيروت لبنان 2008
9. شركت در كنگره اجراي استانداردهاي بين المللي فدراسيون جهاني آموزش پزشكي ( كيش)19-17 آبان87
10. شركت در جشن سيمين سال ايمپلنت هاي نوبل فارما 1999 19-17 اكست
11. شركت در كنگره ساليانه بزرگ داشت دكتر كارل باچر در ايالت آمريكا 25-24 آپريل 1992
12. داوري تعداد زيادي مقالات دندانپزشكي آلتامديكا – مجله دندانپزشكي شيراز - شاهد- رفسنجان – اصفهان - تبريز- تهران - جامعه اسلامي - نظام پزشكي – نبض- حكيم – پزشكي قانوني - مشهد
13. سخنراني در اولين كنگره علمي ايمپلنتولوژي بيمارستان فوق تخصصي خاتم الانبياء 28 و 27 آبان 1378
14. سخنراني در چهل و چهارمين كنگره ساليانه و يازدهمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي 28-25 فروردين 83
15. سخنراني در چهل و سومين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي 29-26 فروردين 1382
16. سخنراني در برنامه آموزش مداوم 11/7/81 تا 9/8/81
17. سخنراني در برنامه آموزش مداوم 26-23 مهر80 انجمن دندانپزشكي ايران
18. سخنراني در كنفرانس جنبه هاي قانوني رشته تخصصي دندانپزشكي در سازمان پزشكي قانوني كشور 27/2/80
19. سخنراني در چهل و دومين كنگره علمي سالانه و نهمين گنكره بين اللمللي انجمن دندانپزشكي ايران 30-27 فروردين 81
20. سخنراني در چهل و پنجمين كنگره علمي سالانه و دوازدهمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي مروري بر اوردنچر 24-21 تيرماه 84
21. سخنراني در پنجمين كنگره علمي سالانه انجمن پروستودنتيست هاي ايران 11-9 آذر 84
22. سخنراني در اولين كنگره علمي سالانه انجمن پروستودنتيست هاي ايران 30-29 آذر 80
23. نماينده دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي در برگزاري امتحانات ورودي دستياري اصفهان سالهاي 80 – 81-82-83-84- 77-78-79 دوره 15
24. استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر 78 و 77 4/8/1378 دكتر ظفرمندي
25. سخنراني در اولين همايش علمي دانشكده دندانپزشكي 5-4 اسفندماه 1378
26. سخنراني در چهلمين كنگره علمي ساليانه و هفتمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران 26-23 فروردين 1379
27. سخنراني در اولين دوره باز آموزي دفتر امور دندانپزشكي همدان
28. سخنراني در سمينار علمي و آموزش مداوم انجمن دندانپزشكي ايران دو سخنراني :تشخيص و طرح درمان كنترل عفونت
29. سخنراني سي و هشتمين كنگره علمي ساليانه و پنجمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران 28-25 فروردين 1377
30. سخنراني در دومين همايش علمي دانشكده دندانپزشكي 13-12 بهمن ماه 1379
31. سخنراني در هشتمين كنگره بين المللي انجمن پروستودنتيست هاي ايران آبان 1387
32. سخنراني در كنگره بين المللي دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان تابستان 1372 ( طبقه بندي انواع پروتزهاي فك و صورت)
33. سخنراني در كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران فروردين 1373 ( پروتزهاي ايمپلنت)
34. سخنراني انجمن دندانپزشكي ايران تالار اجتماعات نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران 26/12/72 (ايمپلنت هاي دنداني)
35. سخنراني انجمن دندانپزشكي ايران تالار اجتماعات نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران 27/8/72 (طراحي و درمان پروتزهاي فك و صورت)

شركت در كارگاهها:
1. كارگاه آموزشي OSCE 22/12/71- 23/12/71
2. كارگاه آموزشي ارزيابي 16/1/72 تا 17/1/72
3. كارگاه آشنائي با مراقبت هاي اوليه بهداشتي 4/10/74 تا 8/10/74 بندر عباس
PHC بندرعباس
4. كارگاه روش تحقيق 25/1/75 تا 30/1/75
5. كارگاه مقدماتي زبان شناسي15/9/75 تا 15/9/75 دانشگاه شاهد
6. كارگاه اصول نگارش 29/11/75 تا 29/11/75
7. كارگاه آموزشي فرآيند آموزش در علوم پزشكي 5 روزه از 29 -25 مهر 77 دكترسيدمنصوررضوي
8. كارگاه كشوري ارزيابي دروني 18/9/77
9. كارگاه 5 روزه مهارت آموزي كاربرد كامپيوتر در اموزش پزشكي بمدت 30 ساعت
10. كارگاه يك روزه آسكي 4/11/79 ( دكتر زينالو)
11. كارگاه آموزش بهداشت رواني ومشاوره (مخصوص اساتيد مشاور) 7/9/87 كارگاه دندانپزشكي جامعه نگر
12. كارگاه آموزشي اعتباربخشي 19 فروردين 83
13. كارگاه يكروزه آموزشي ارزشيابي و اعتباربخشي كيمته هاي راهبردي پانزده گانه كشور 5/5/87
14. كارگاه Search مقالات (medline) 6/10/83 لغايت 23/10/83
15. كارگاه Clinical Trail 6 جلسه 19/7/84 لغايت 24/8/84 شش جلسه
16. كارگاه كشوري دو روزه آموزش دندانپزشكي جامعه نگر 31/3/85 تا 1/4/85
17. كارگاه Power Point 18/7/83 تا 25/9/83
18. كارگاه برنامه ريزي تدوين نظام جامع توسعه آموزش عالي علوم پزشكي ( دكتر ضيائي) 28/5/86
19. كارگاه يك روزه بازنگري كوريكولوم دوره دندانپزشكي عمومي( دكتر عين اللهي) 9/10/86
20. كارگاه يكروزه بازنگري كوريكولوم دوره دندانپزشكي عمومي 23/10/86
21. كارگاه آموزشي دندانپزشكي جامعه نگر بر اساس نمايش فيلم 14/12/86 يزد


ردیفعنواناستاد راهنمانویسندهسالشماره تز
1ريلابن وري بيس در پروتز كاملدكتر اكبر فاضلذبيح الله زماني13743065
2بررسي مقايسه اي سيستم هاي مختلف ايمپلانتدكتر اكبر فاضلسعيد رفيعي13763477
3رابطه مركزي اكلوژن مركزيدكتر اكبر فاضلنسترن همايونفر13753476
4بررسي راههاي ارتقاء آموزش دندانپزشكي و انطباق آن با شبكه موجود در كشوردكتر اكبر فاضلرضا مؤيدي13753475
5تعيين پلان اكلوژن وارتباط آن با پلان و ساير شاخصهاي آناتوميكدكتر اكبر فاضلاميد علي گودرزي13753474
6ايمپلنت
دكتر اكبر فاضلسيد قنبر صدري13753323
7كنترل عفونت در لابراتوار و كلينيك هاي دندانپزشكيدكتر اكبر فاضلمحمد رضا بني هاشمي13743326
8دنتال فتوگرافيدكتر اكبر فاضلسيد حسن زمانزاده13753324
9رنگ آميزي در پروتزهاي صورتدكتر اكبر فاضلعلي ميرفضائليان( تخصصي)1373179
10استتيك در ايمپلنتدكتر اكبر فاضلافسانه حقيقي( تخصصي)1376ت- 227
11بررسي 3 بعدي توزيع تنش در پروتزهاي متكي بر ايمپلنت به روش اجزاي محدوددكتر اكبر فاضلمحمد علي روستا( تخصصي)1376ت- 224
12نقش پروتز در بازسازي ضايعات چشمي دكتر اكبر فاضلحبيب حاج ميرآقا( تخصصي)1374ت- 221
13چيدن دندانهاي خلفي درپروتز كاملدكتر اكبر فاضلمريم معماريان13682556
14ايمپلنتدكتر اكبر فاضلسيد قدير صدري76-753323
15ررسي نسبت طول تاج به طول ايمپلنت در تنش هاي وارد به استخوان آلوئول دكتر اكبر فاضل - دکتر فریده گرامی پناه

سيمين دخت زراتي (تخصصی)

75-74ت 167
16بررسي توزيع تنش در پروتزهاي متكي بر ايمپلنت و دندان با مواد ترميمي متفاوت ( به روش اجزاء محدود)دکتر اکبر فاضل - دکتر نیره رشیدان
شهباز ناصر مستوفي (تخصصی)
79-78ت 347
17تأثير ماكروديزاين سه نوع ايمپلنت فوري باگذاري شونده (Xive,Neodent,Maestro) بر روي توزيع تنش دراستخوان اطراف باروش تحليل المان محدوددكتر اكبر فاضلدكترشيما آاعلايي (تخصصي)1382ت 459
18بررسي رابطه بين دندانها و مفصل گيجگاهي – فكي در حركت پيشگرائيدكتر اكبر فاضل - دکتر محسن شیرازی
دكتركتايون صدر69-682462
19مقايسه تأثير آموزش بهداشت دنچر كامل به روش كلامي و تصويري در بين بيماران مارجعه كننده به بخش پروتزهاي متحرك دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران دکتر اکبر فاضل - دكتر سيمين دخت زراتيدكترمجيد رحماني جلاراني13824163
20بررسي فاصله بريج منديبول تاكانال منديبولار و فاصله راس بريج ماگزيلا تاسينوس ماگزيلاري بر اساس راديوگرافي پانوراميك در افراد بي دنداندكتر اكبر فاضلدكترمجيد محمود زاده دربندي13834253
21بررسي عوامل عدم موفقيت در درمانهاي اوردنچردكتر اكبر فاضلدكترمحسن ضيائي79-78 3891
22برسي وضعيت كنترل عفونت در مطب هاي دندانپزشكي شهر قم در پاييزدكتر اكبر فاضلدكترمحمد باقر محقق13814059
23كنترل عفونت در لابراتوار و كلينيك هاي دندانپزشكيدكتر اكبر فاضلدكترمحمد رضا بني هاشمي75-743326
24بررسي ارتباط Collar و Distortion در آلياژهاي بين متال CR- NI - BIدكتر اكبر فاضل - دكتر فريده گرامي پناهدكتر محمد رضا حاج محمودي(تخصصي)77-76ت 223
25بررسي وضعيت كنترل عفونت در كلينك هاي دندانپزشكي دولتي و خصوصي شهرستان كاشان سال تحصيلي 82-81دكتر اكبر فاضلدكترمحمد فرجي حسنارودي 13824154
26ارزيابي پروتزهاي كامل تحويل شده به بيماران از نظرزيباييدكتر اكبر فاضل - دکتر سیمین دخت زراتی
دكتر سيد احمد ابطحي1383-
27بررسي مشكلات فريم ورك در مرحله امتحان در دهاندكتر اكبر فاضلدكتر محمد معين13803947
28بررسي موقعيت نقطه Beyron نسبت به مركز كنديل در راديوگرافي نيمرخ جمجمهدكتر اكبر فاضل - دکتر محسن شیرازی
دكتر محمد مفتون13814018
29تغييرات حجمي پروتزهاي اكريليك و بررسي سه روش فلاسك گذاري در تطابق واسترسهاي دروني پروتزهاي اكريليكدکتر اکبر فاضل - دكتر محمد حسن شاهروديدکتر محمود کاظمی (تخصصی)
77-76ت 225
30بازسازي دندانهاي روت كانال شده توسط پست و كوردكتر اكبر فاضلدكتر مرتضي ابوئي مهريزي75-743329
31چيدن دندانهاي خلفي در پروتزكامل دكتر اكبر فاضلدكتر مريم معماريان 67-682556
32بررسي چهارساله انسجاج نرم اطراف پروتزهاي متكي برايمپلنت در مجروحيندكتر اكبر فاضلدكتر منصور ريسمانچيان (تخصصی) 76-772556
33بررسي اپيدميولوژيك ميزان نياز به پروتز در گروههاي سني 19-15 و 44-35 و 74- 65 سال در سه استان بختياري ، كردستان و كرمانشاه در سال 81-80دكتر اكبر فاضل - دكتراشرف السادات صانعيدكتر مهدي عباسي1382-
34بررسي اثر تعداد لايه هاي فاربروي مقاومت به شكست يك مربع كامپيوتري تقويت شده با فايب دکتر اکبر فاضل - دكتر طاهره سادات جعفرزادهدكتر ساحل مقتدرنژاد (تخصصی)
1385-
35تشخيص اشكالات ايجادشده در پروتزهاي كامل توسط دانشجويان سال آخر دنداني دكتر اكبر فاضلدكتر شمس--
36بررسي ميزان رضايت بيماران مراجعه كننده به درمانگاههاي امام خميني و شهرداري از دندانپزشكان زن و مرددكتر اكبر فاضلدكتر مهديه غلامي--
37بررسي ميزان موفقيت ايمپلنت هاي نئودنت در موارد اوردنچر متكي بر ايمپلنت در فك پايين دكتر اكبر فاضلدكترجابر انصاري (تخصصی)
--
38بررسي اجراي فاز I درمان پروتز پارسيل در بيماران دريافت كننده پروتز پارسيل بخش پروتزهاي متحرك دنداندكتر اكبر فاضلدكتر سميه پورصالحي 1386-
39بررسي رايج ترين سيستم ايمپلنت انتخابي در بين متخصصين ايراني و عوامل مؤثر بر آندكتر اكبر فاضلدكتر نيكنام جهانفر13814051
40بررسي فاز 6 درمان پروتز پارسيل در بيماران درمان شده توسط دانشجويان دانشكده دندانپزشكي تهران دكتر اكبر فاضلدكتر آزاده فاضل1387-

رديفنام آزمايشگاه/كارگاه آموزشي/بخش باليني جديدتاريخ تكميلمحل ايجاداسامي همكاران
1راه اندازي بخش ماكزيلوفاشيال16/11/72دانشكده دندانپزشكيگروه پروتزهاي دنداني
2راه اندازي بخش ايمپلنت1/5/1371بنياد جانبازان - كلينيك امام خمينيگروه درماني جانبازان فك و صورت
3راه اندازي بخش دندانپزشكي بشاگرد

از 3/8/1368

تا  21/9/84
كميته  امداد امام خميني
گروه خیرین
4

تأييد بيش از40 رشته محل گروه هاي آموزشي دانشكده هاي دندانپزشكي سراسر كشور جهت

راه اندازي دوره هاي تخصصي
از 21/9/84 تا 21/9/87دانشكده هاي دندانپزشكي سراسر كشوركليه اعضاي هيئت علمي دانشكده دندانپزشكي
5راه اندازي دوره هاي فلوشيپ در 30 رشته محل براي اولين باراز 21/9/84 تا 21/9/87دانشكده هاي دندانپزشكي سراسر كشوركليه اعضاي هيئت علمي دانشكده دندانپزشكي
6راه اندازي دوره Ph.D سلامت دهان و دندانپزشكي اجتماعي در دو دانشكده و تجديد دوره در يك دانشكده  از 21/9/84 تا 21/9/87تهران - كرمان - شهيد بهشتي -
7راه اندازي دوره Ph.D مواد دنداني---
8تهيه كوريكولوم دوره كارداني بهداشت دهان با توجه به شرح وظايف و نقش فارغ التحصيلان اين رشته در سلامت دهان جامعه از 21/9/84 تا 21/9/87دانشكده دندانپزشكي تهرانكميته راهبردي سلامت دهان و دندانپزشكي اجتماعي
9بازنگري كوريكولوم دوره كارداني تكنسيني پروتزهاي دنداني--كميته راهبردي كارداني  تكنسين  پروتز
10تهيه و تدوين كوريكولوم دوره كارشناسي پروتزهاي دنداني از 21/9/84 تا 21/9/87دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصيكميته راهبردي تكنسين پروتز
11

بازنگري كوريكولوم دوره دكتري عمومي دندانپزشكي در دست انجام

از 21/9/84 تا 21/9/87دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصيكميسيون راهبردي دبيرخانه در بازنگري كوريكولوم
12تعيين اولويت هاي پژوهشي در دندانپزشكياز 21/9/84 تا 21/9/87دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصيكميته پژوهشي شوراي دندانپزشكي
13تدوين برنامه هاي راهبردي 15 گانه(پانزده رشته) براي دندانپزشكي از 21/9/84 تا 21/9/87دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصيكليه اعضاي كميته هاي راهبردي 15 گانه
14طرح جامع ارائه خدمات دندانپزشكي كشور-دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصيكليه همكاران دفتر سلامت دهان و دبيرخانه دندانپزشكي و شوراي دندانپزشكيپیام کاربران:

سلام
استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر فاضل
من به عنوان يك دندانپزشكي كه قبلا بهداشتكار بودم هرگز حمايت هاي شما را فراموش نمي كنم وبعد فارغ التحصيلي هنوز در درمانگاهها كار ميكنم فعال مثل سابق چون به نتيجه آن خوشبين ومطمئن هستم
دكتر علي صابر از رشت
بیست مرداد 1391
 درمانگاه رودپيش شهرستان فومن استان گيلان
09111320519