از طریق این صفحه می توانید در کارگروه های مختلف موزه دکتر سندوزی ثبت نام نمایید. براساس تعداد و شرایط افراد ثبت نام شده نسبت به اجرای برنامه ها هماهنگی لازم انجام خواهد شد. لطفا اطلاعات خواسته شده را دقیق وارد کنید تا در انجام کار تأخیر ایجاد نشود. درصورت کامل بودن اطلاعات با شما تماس گرفته خواهد شد.


در سایت ثبت نام کنید

برای دیدن این فرم و ارسال آن باید وارد سایت شده باشید.

پس از عضویت و ورود به سایت این صفحه را تازه کنید

دسترسی به وب فرم مسدود است.