مدیر موزه: خانم فریبا سجادی
مدیر سابق موزه: آقای فرزاد قاسم زاده
Cannot find 'template1' template with page 'news'
برای امکان اظهارنظر، باید به ایردن وارد شده باشید
موزه دکتر سندوزی - دندان پزشک هنرمند