رونمایی از تندیس دکتر امیراسماعیل سندوزی
تندیس دکتر امیراسماعیل سندوزی، که در روز شنبه 28 بهمن 1391 در محل موزه دکتر سندوزی رونمایی شد

فایل غیرمعتبر.


  رونمایی از تندیس دکتر امیراسماعیل سندوزی

برای نمایش بزرگ تر تصویر زیر، روی آن کلیک کنید:
 
لطفن روی تصویر زیر کلیک کنید و در تصویر بزرگ، به دست های هنرمند دقت فرمایید. دست های دکتر سندوزی، بسیار جوان تر از سن ایشان است
دکتر محمد علی افتخاری در کنار مجسمه دکتر امیر اسماعیل سندوزی - 28 بهمن 1391
دکتر محمدعلی افتخاری، تندیس دکتر سندوزی

 فایل غیرمعتبر.


رونمایی از تندیس دکتر امیراسماعیل سندوزی
خانم فریبا سجادی، رئیس موزه دکتر سندوزی
 
رونمایی از تندیس دکتر امیراسماعیل سندوزی
آقای قاسم ناظمی، معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

رونمایی از تندیس دکتر امیراسماعیل سندوزی
از راست: دکتر محمدعلی افتخاری، دکتر حمید عادلی نجفی، تندیس، دکتر علی راد، دکتر مهدی یزدان پناه

رونمایی از تندیس دکتر امیراسماعیل سندوزی
از راست: خانم آنیتا رشیدی، خانم فرناز محمدی، تندیس، آقای قاسم ناظمی، خانم فریبا سجادی
رونمایی از تندیس دکتر امیراسماعیل سندوزی
از راست: آقای خاکباز، آقای امیر هوشنگ للهی، خانم آنیتا رشیدی، خانم فرناز محمدی، تندیس،
آقای قاسم ناظمی، خانم فریبا سجادی
 
رونمایی از تندیس دکتر امیراسماعیل سندوزی

فایل غیرمعتبر.


رونمایی از تندیس دکتر امیراسماعیل سندوزی

رونمایی از تندیس دکتر امیراسماعیل سندوزی
از راست: آقای قاسم ناظمی، همسر خانم لازاریان، آقای حسین محجوبی، خانم ژانت لازاریان
دکتر محمدعلی افتخاری، دکتر محمدعلی صدرعاملی، دکتر مهدی یزدان پناه

رونمایی از تندیس دکتر امیراسماعیل سندوزی
تندیس، خانم سیمین نراقی

رونمایی از تندیس دکتر امیراسماعیل سندوزی

رونمایی از تندیس دکتر امیراسماعیل سندوزی


رونمایی از تندیس دکتر امیراسماعیل سندوزی

رونمایی از تندیس دکتر امیراسماعیل سندوزی

رونمایی از تندیس دکتر امیراسماعیل سندوزی

رونمایی از تندیس دکتر امیراسماعیل سندوزی

رونمایی از تندیس دکتر امیراسماعیل سندوزی

رونمایی از تندیس دکتر امیراسماعیل سندوزی

1


فایل غیرمعتبر.