وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
Ministry of Health and Medical Education
حسن صنایعی شعاع
1290 - اولين قانون مربوط به طبابت در زمان ناصرالدين شاه - فعاليت دارالشفاء
بهمن 1305 - ايجاد تشكيلات قانوني فعاليت هاي بهداشتي و درمانی: قانون تمركز موسسات صحي مملكتي در اداره كل صحيه (اداره كل بهداری)
هشتم آبان ماه 1320 - تبديل اداره كل بهداري به وزارت بهداري طبق اطلاحيه قانون بودجه كل سال 1320 كشور
1/5/1329 - ابلاغ سازمان اداري مركز وزارت بهداري كه بارعايت نظر هيات تصفيه با حداقل كارمند
ارديبهشت 1337 - واگذاري امور بهداري به مردم
خرداد ماه 1344 - تمركز و هماهنگي امور درماني كارمندان دولت
1344 - واگذاري موسسات و امور درماني وزارت بهداري به شيرو خورشيد سرخ يا سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي و يابنگاه حمايت مادران و نوزادان ( طبق تبصره 56 قانون بودجه سال 1344 كل كشور )
1345 - تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام كشوري مبني بر ضرورت تصويب سازمان تفضيلي وزارتخانه ها و موسسات دولتي
1346-1347 و 1353 - تصويب نمودار و سازمان تفضيلي وزارت بهداري توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور
تيرماه 1355 - تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي
10/8/1355- تشكيل سازمان هاي منطقه اي بهداشت و درمان استانها يا فرمانداري كل
1358- تصويب نمودار و سازماني بهداري و بهزيستي
1358- جذف بهزيستي از عنوان بهداري و بهزيستي و تشكيل سازمان بهزيستي كشور
24/7/1364 - تشكيل وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي
31/3/1367- قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي
1369- قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران
23/12/1367- قانون تشكيل هيات هاي امنا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 9و23/12/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
14/12/1372- كاهش تعداد معاونت هاي وزارتخانه به 6 معاون براساس مصوبه شماره 7447/ د ش مورخ 14/12/1372 شوراي عالي اداري
1377- معاونت دارو از درمان جدا و تحت عنوان معاونت غذا و دارو تشكيل شد همچنين معاونت دانشجويي و فرهنگي از حقوقي و مجلس جدا و معاونت جداگانه اي ايجاد شد
دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت

دفتر آموزش و ارتقاء سلامت

دبیرخانه شورای آموزش تخصصی دندان پزشکی

دبیرخانه شورای آموزش تخصصی دندان پزشکی

اداره سلامت دهان

اداره سلامت دهانهدف و وظايف وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي

هدف
فراهم آوردن موجبات تامين بهداشت و درمان كليه افراد كشور از طريق گسترش خدمات بهداشتي ، درماني و آموزشي

وظايف اساسي
تدوين و ارائه سياست ها ، تعيين خط مشي ها و برنامه ريزي براي فعاليتهاي مربوط به ترتيب نيروي انساني گروه پزشكي ،‌پژوهشي خدمات بهداشتي ،‌درماني ،‌دارويي ،‌بهزيستي و تامين اجتماعي .
تامين بهداشت عمومي و ارتقا سطح آن از طريق اجراي برنامه هاي بهداشتي خصوصا در زمينه بهداشت محيط ،‌مبارزه بابيماريها ،‌تغذيه و تنظيم خانواده و دهان و دندان ،‌آموزش بهداشت عمومي ،‌بهداشت كار ،‌بهداشت مدارس و شاغلين با تاكيد بر اولويت مراقبت هاي بهداشتي اوليه به ويژه بهداشت مادران و كودكان با همكاري و هماهنگي دستگاههاي ذيربط .
ايجاد نظام هماهنگ بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي و گسترش شبكه تلفيقي بهداشت و درمان .
تعيين رشته ها و مقاطع تحصيلي مورد نياز كشور جهت تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اجراي برنامه هاي تربيت نيروي انساني گروه پزشكي در جهت نيل به خودكفايي و نيز ايجاد و گسترش موسسات واحدهاي پژوهش پزشكي و نظارت بر پژوهشها و هماهنگ ساختن برنامه هاي موسسات تحقيقاتي پزشكي .
برنامه ريزي به منظور توزيع متناسب و عادلانه نيروي انساني و ساير امكانات ( آموزش پزشكي و تسهيلات بهداشتي درماني ) كشور با تاكيد بر اولويت برنامه هاي بهداشتي و رفع نياز مناطق محروم و نيازمند .
فراهم نمودن تسهيلات لازم براي برخورداري همگان از خدمات درماني در حدود امكانات از طريق ايجاد مراكز درماني دولتي و بهبود استاندارد آنها و استفاده از همكاري موسسات خيريه و بخش خصوصي و انواع بيمه هاي درماني .
تامين منابع مالي با بهره گيري از اعتبارات عمومي ،‌حق بيمه درآمدهاي اختصاصي و كمكها و مشاركت مردمي
.
تامين و ارائه خدمات لازم به معلولين جسمي ،‌ذهني و اجتماعي و انجام اقدامات حمايتي براي كودكان در سنين قبل از دبستان و سالمندان و خانواده و افراد بي سرپرست و نيازمند و تشويق و ترغيب افراد خير و موسسات خصوصي جهت ارائه خدمات مذكور .

تعيين و اعلام استانداردهاي مربوط به
الف : خدمات بهداشتي ،‌درماني ،‌بهزيستي ،‌دارويي .
ب : مواد دارويي ،‌خوراكي ، آشاميدني ،‌بهداشتي ،‌آرايشي و آزمايشگاهي تجهيزات و ملزومات و مواد مصرفي پزشكي و توان بخشي .
ج : بهداشت كليه موسسات واحدهاي خدماتي و توليدهاي مربوط به خدمات و مواد مذكور در فوق .

صدور ،‌تمديد و لغو موقت يا دائم پروانه ها :
الف : موسسات پزشكي ،‌دارويي ، بهزيستي و كارگاه ها و موسسات توليد مواد خوراكي ،‌آشاميدني و بهداشتي و آرايشي .
ب : ساخت فراورده هاي دارويي و مواد بيولوژيك ،‌خوراكي ،‌آشاميدني بهداشتي و تنجام نظارت و كنترل كيفي و تعيين ضوابط و مقررات لازم بهداشتي مذكور .
صدور پروانه اشتغال هزينه خدمات تشخيصي و درماني ،‌دارويي ،‌بهزيستي و تعيين تعرفه هاي مربوط در بخش دولتي و غير دولتي و تعيين شهريه آموزشهاي غير رسمي و آزاد در زمينه ها ي مختلف علوم پزشكي .
تعيين ضوابط مربوط به ورود ،‌ساخت ، نگهداري ، صدور ، مصرف و انهدام مواد اوليه بيولوژيك مخدر ،‌خوراكي ،‌آشاميدني ،‌بهداشتي ،‌آرايشي آزمايشگاهي و فرآورده ها ي دارويي و تجهيزات و ملزومات و مواد مصرفي پزشكي و توان بخشي وارزشيابي ،‌نظارت و كنترل ضوابط مذكور .
انجام پژوهش در زمينه طب سنتي و بررسي و تحقيق در زمينه خواص دارويي گياهان و امكانات تهيه و استفاده از داروهاي گياهي و آموزشي صحيه در زمينه هاي فوق و ايجاد مراكز مناسب براي طب سنتي

دومین جشنواره ملی رسانه های سلامت


وب سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

بسمه تعالی
شعار «انسان سالم؛ محور توسعه پايدار» يكي از موضوعاتی است که در تدوین سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد توجه قرار گرفته است. اهميت اين موضوع اين است كه از اين پس تمام برنامه‌ها و سياست‌هاي كشور در اين مدت 5 سال كه در كشور مصوب و اجرايي باشد، بايد تحت تاثير اين شعار محوري باشد و سلامت مردم و نقش انسان‌ سالم در توسعه كشور مد نظر قرار گيرد و اين، موضوع مهمی در كشور محسوب مي‌شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مسئول "تأمین سلامت مردم" در تحقق این هدف مصمم بوده و تمام توان خود را برای تحقق آن بسیج خواهد کرد.
یکی از حقوق اساسی مردم دانستن و آگاهی است، آن هم در عصر ارتباطات و جامعه اطلاعاتی که بر اساس آگاهی و دانایی استوار است. بدیهی است در این میان، آگاهی دادن و اطلاع رسانی به مردم در زمینه سلامتی و بهداشت، اولی­تر و ابتدایی­ترین حق مردم خواهد بود. روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای مأموریت سازمانی خود، همواره تمام توان خود را در امر اطلاع­رسانی صحیح و شفاف به مردم به کار گرفته است.
در بررسی چشم­انداز 20 سالۀ کشور و برنامۀ­های توسعۀ جمهوری اسلامی ایران به نکات مهمی توجه شده که مبنای برنامه­ریزی برنامه­های روابط عمومی است. تقویت نهضت نرم افزاری یکی از محورهای سیاست کلی برنامۀ چهارم توسعه و چشم­انداز 20 ساله است که یکی از مصادیق آن در حوزۀ روابط عمومی، روابط عمومی الکترونیک است. مادۀ 44 برنامۀ چهارم توسعه مشخصاً به نقش روابط عمومی در گسترش ارتباطات و تحقق جامعۀ اطلاعاتی اشاره می­کند . "اطلاع­رسانی مناسب برای تحقق ویژگی­های مورد نظر در افق چشم­انداز" یکی دیگر از مواردی است که در  برنامۀ چهارم توسعه به آن اشاره شده است.
از این رو در سال 1387 که از سوی مقام معظم رهبری سال "شکوفایی و نوآوری" نیز نام گرفته است، گذر از روابط عمومی سنتی و حرکت به سوی روابط عمومی مدرن، به عنوان یک هدف کلان در روابط عمومی وزارتخانه در نظر گرفته شد و در این زمینه تلاش­های فراوانی صورت گرفت که یکی از این تلاش­ها، راه­اندازی پایگاه اطلاع­رسانی و خدمات الکترونیک با مشارکت مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات است. این پایگاه می­کوشد اطلاعات حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به موقع و شفاف و دقیق به اطلاع هموطنان گرامی برساند. در این پایگاه  ضمن انتشار آخرین اخبار حوزۀ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر اطلاعات مفید دیگر و ارایۀ خدمات الکترونیک، «آموزش و فرهنگ­سازی سلامت» نیز مورد توجه جدی قرار می­گیرد. زیرا بر این باوریم؛ چنانچه بتوان هم فرهنگ پیشگیری از حوادث و بیمار­ی­ها را در جامعه ارتقا داد و هم فرهنگ مربوط به ملحوظ کردن معیارهای سلامتی را در تمام تصمیم گیری­ها لحاظ کرد، بی­تردید ضمن حفظ سلامت مردم، جلوی بسیاری از هزینه­ها نیز گرفته خواهد شد. به امید داشتن انسان­های سالم در جامعه­ ای سالم و با نشاط. م/ف