نام کتاب: روزگاران را چه شد
ناشر: انتشارات میرماه
آبرنگ های دکتر مهدی یزدان پناه
حوشنویس: محمدرضا سعیدی
گرافیک: مهدیه ناظم زاده
مدیرتولید: محمدابراهیم احسانی
لیتوگرافی و چاپ: قائم چاپ جوریند
صحافی: عطف
نوبت و سال انتشار: نخست ١٣٩١ خورشیدی
شمارگان: ١٠٠٠ نسخه
قیمت: ٣٠٠٠٠ تومان
شابک: 3-65-6040-600-978

تمام حقوق قانونی اثر برای ناشر محفوظ است.

تهران، تجریش، دزاشیب، خیابان شهید رمضانی، کوی مرتضی عباسی، شماره٣، واحد ٢
تلفن: ٢٢٧٢٢٩٠١-٢٢٧٢٢٩٠٢
[email protected]

روزگاران را چه شد | کتاب دکتر مهدی یزدان پناه

روزگاران را چه شد | کتاب دکتر مهدی یزدان پناه
 
روزگاران را چه شد | کتاب دکتر مهدی یزدان پناه

روزگاران را چه شد | کتاب دکتر مهدی یزدان پناه

روزگاران را چه شد | کتاب دکتر مهدی یزدان پناه

روزگاران را چه شد | کتاب دکتر مهدی یزدان پناه

روزگاران را چه شد | کتاب دکتر مهدی یزدان پناه

روزگاران را چه شد | کتاب دکتر مهدی یزدان پناه

روزگاران را چه شد | کتاب دکتر مهدی یزدان پناه

روزگاران را چه شد | کتاب دکتر مهدی یزدان پناه

روزگاران را چه شد | کتاب دکتر مهدی یزدان پناه

روزگاران را چه شد | کتاب دکتر مهدی یزدان پناه

روزگاران را چه شد | کتاب دکتر مهدی یزدان پناه

روزگاران را چه شد | کتاب دکتر مهدی یزدان پناه

روزگاران را چه شد | کتاب دکتر مهدی یزدان پناه

روزگاران را چه شد | کتاب دکتر مهدی یزدان پناه

روزگاران را چه شد | کتاب دکتر مهدی یزدان پناه

روزگاران را چه شد | کتاب دکتر مهدی یزدان پناه

روزگاران را چه شد | کتاب دکتر مهدی یزدان پناه

روزگاران را چه شد | کتاب دکتر مهدی یزدان پناه
 
روزگاران را چه شد | کتاب دکتر مهدی یزدان پناه

 

برای تهیه کتاب با تلفن ناشر ٢٢٧٢٢٩٠١-٢٢٧٢٢٩٠٢ تماس گرفته شود.